Redaksjonsmøte i København 26. mars 2004

Deltagere: Tone Merete Bruvik, Matthew J. Driscoll, Odd Einar Haugen, Karl G. Johansson, Rune Kyrkjebø, Tarrin Wills
Møtested: Den Arnamagnæanske Samling, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet, Amager
Tidsramme: 26. mars 2004, 9.00–17.15.

Møteleder: Odd Einar Haugen
Referent: Rune Kyrkjebø

 

Sak 1: Utvidelse av redaksjonen

Tarrin Wills ble ønsket velkommen som nytt medlem av redaksjonen. Han vil bli kreditert for sin innsats i forordet til versjon 1.1, og oppført som likestilt forfatter fra og med versjon 2.0.

 

Sak 2: Redaktørvervet

Møtet ble enig om å oppnevne Odd Einar Haugen som redaktør (editor) for håndboken fra og med versjon 1.1. Alle medlemmene av redaksjonen skal regnes som forfattere (authors). Odd Einar Haugen sender et forslag til tittelside for håndboken på sirkulasjon.

 

Sak 3: Godkjenning av versjon 1.1

Versjon 1.1 av Menota handbook skal legges ut som HTML og zip-arkiv innen 20. mai i år. Ansvaret for dette ligger på redaktøren.

Tone Merete Bruvik og Odd Einar Haugen lager en liste som dokumenterer hvordan Menotas DTD i versjon 1.1 avviker fra  TEI.

Prosedyren for ferdigstillelse av versjon 1.1 av håndboken blir som følger: Michael Irlenbusch leser korrektur på hele manuskriptet, Tone Merete Bruvik kontrollerer eksemplene mot den reviderte DTD, og Tarrin Wills leser gjennom håndboken med tanke på den engelske språkføringen. Revisjonen koordineres av Odd Einar Haugen.

 

Sak 4: Rammene for versjon 2.0 av håndboken

Før versjon 2.0 blir ferdigstilt, bør en sentral TEI-person få anledning til å kommentere de avvikene som er gjort fra TEIs DTD. Versjon 2.0 bør annonseres på TEI-listen og det bør inviteres til kommentarer.

Det ble argumentert for at versjon 2 burde vente på TEI P5. Imidlertid er det uvisst hvor lang tid det kan ta før P5 blir publisert, og det er viktig å få gjort mest mulig i løpet av prosjektperioden til Menota TVB (2003–2005). Møtet vedtok å gjøre endelig vedtak om ferdigstillelse i forbindelse med rådsmøtet for Menota i Stockholm 17. september 2004. Ideelt sett bør versjon 2 komme ut i løpet av 2004, eller seinest tidlig i 2005.

Versjon 2 skal skrives i XML og eksporteres via XSL stilark til HTML og, om praktisk mulig, til PDF.

Kap. 1 får et nytt eksempel i stedet for "Upon Julia's Clothes". Eksemplet bør være nordisk og inneholde minst to strofer, slik at det kan tjene samme formål som det gamle eksemplet. Matthew J. Driscoll får ansvar for dette, og sender ut et nytt utkast til kap. 1 innen 17. september.

Kap. 2 blir utvidet med en behandling av ordstruktur, spesielt med tanke på kodingen av sammensatte og sammenskrevne ord. Videre blir interpunksjonen beskrevet med et nytt element <intp>. Odd Einar Haugen lager et utkast innen 17. september.

Kap. 3 blir i hovedsak regnet som ferdig. Odd Einar Haugen vurderer eventull oppdatering innen 17. september.

Kap. 4 blir utvidet med et avsnitt om hvordan marginalia bør kodes, enten i header eller i add-elementet. Rune Kyrkjebø og Matthew J. Driscoll oppdaterer kap. 4 innen 17. september, men etter at kap. 7 er revidert.

Kap. 5 og 6 blir i hovedsak regnet som ferdige. Odd Einar Haugen vurderer eventull oppdatering innen 17. september.

Kap. 7 stiller opp elementene <supplied> og <expunged> (nytt) i kontrast til <add> og <del>, slik at det førstnevnte paret beskriver de tilføyelser eller strykninger som transkribenten/utgiveren er ansvarlig for, og det sistnevnte beskriver de tilføyelser og strykninger som skriveren (ev. en yngre hånd) er ansvarlig for. Møtet diskuterte om det var tjenlig å omstrukturere kapitlet til to hoveddeler, svarende til om det som skal kodes er manuskriptskrivernes eller utgivernes tekst. Karl G. Johansson og Tarrin Wills arbeider med kap. 7 og legger fram nytt forslag innen 20. august, slik at kap. 4 kan være klart i utkast til 17. september (se ovenfor).

Kap. 8 er allerede lagt ut i en ny versjon til testing, og er brukt for kodingen av den lemmatiserte teksten av Barlaams ok Josaphats saga. Med mindre justeringer vil kapitlet gå inn i versjon 2 av håndboken. Odd Einar Haugen oppdaterer det med innkomne forslag, bl.a. fra kodingskollokviet i Oslo, 13. februar 2004. Kontakt med folk som arbeider med lemmatisering bør gå via Karl G. Johansson. Ettersom TEI P5 sannsynligvis vil sette restriksjoner på bruken av attributter, vil det være aktuelt å legge inn lemma-informasjonen i et nytt element, <lemma>, som kan nøstes i <w>, på linje med de eksisterende elementene <facs>, <dipl> og <norm>. Den grammatiske informasjonen kan beholdes på attributtnivå (pos), ettersom det er tale om en lukket liste (id refs), i motsetning til åpen tekst (PC data).

Kap. 9 må revideres. Det trengs en mer generell start på kapitlet, og østnordisk metrikk må dekkes. Karl G. Johansson og Tarrin Wills gjør dette i samarbeid, og orienterer Jon Gunnar Jørgensen og Jonna Louis-Jensen (medforfattere). Et utkast er klart til 17. september.

Kap. 10 bør utvides med en beskrivelse av <teiHeader>. Tarrin Wills og Matthew J. Driscoll gjør ferdig et utkast til 17. september.

Det blir opprettet et nytt kapittel om navn (sigla, verknavn, personnavn, stedsnavn etc.). Tarrin Wills og Matthew J. Driscoll lager et utkast innen 17. september. Karl G. Johansson tar kontakt med Tor Ulset i forbindelse med hans database over navn i Diplomatarium Norvegicum.

Menota header må revideres. Det var enighet om at man må ta hensyn til både dokumentstruktur og arkivstruktur under utarbeidelsen av en anbefalt header, og at den ikke må bli for omfattende for de som skal levere tekster til arkivet. Tarrin Wills lager en header for samlehåndskriftet Codex Wormianus (AM 242 fol.) og Matthew J. Driscoll forsyner den med Master-detaljer.

 

Sak 5: Overlappende strukturer

Møtet gikk inn for å bruke et nytt element <textSpan> med type-attributt i stedenfor <addSpan> og <delSpan>. Dette skal inn i kap. 7 og 4. Møtet gikk videre inn for å bruke pointers/anchors som en generisk løsning ved overlappingsproblemer, i samsvar med et notat fra Tarrin Wills til dette møtet. Tarrin Wills og Karl G. Johansson forbereder denne saken og har klart et utkast til kap. 7 innen 20. august (som nevnt ovenfor).

 

Sak 6: Konkrete forslag til nye elementer

Møtet vedtok å innføre et nytt element <intp> for interpunksjon, i samsvar med forslag reist under kodingskollokviet i Oslo 13. februar 2004. Odd Einar Haugen skriver dette til i kap. 2.

Det blir ikke innført noe nytt element <poem>.

Innholdsmodellen for <p> blir utvidet slik at <lg> kan inngå i <p>, m.a.o. slik at dikt kan inngå i løpende tekst. Elementet <lg> blir fortsatt brukt for dikt (både i løpende tekst og som separate tekstpartier).

Elementet <lg> blir ikke brukt for marginalier, men reservert for vers-tekst. Marginalier blir beskrevet i <add>, eventuelt i header (se ovenfor om revisjonen av kap. 4).

Elementet <abbr> blir brukt for å beskrive abbreviaturer på <facs>-nivået, i samsvar med diskusjonen på det uformelle redaksjonsmøtet under sagakonferansen i Bonn, juli/august 2003.

Elementet <lemma> blir innført i kap. 8.

Elementet <textSpan> blir innført i kap. 7 og 4, jf. ovenfor.

Sammensatte ord må kunne nøstes, når de ikke er sammensatte i manuskriptet, f. eks. ”veidi kona”, muligens gjennom rekursiv bruk av <w>-elementet: <w><w>veidi</w> <w>kona</w></w>. Denne kodingen må bære informasjon om at de to delene er (eller kan regnes som) et sammensatt ord. En mulighet er en attributtverdi <w type=”comp”>. Det er også behov for å kode at de to ordene i for eksempel ”ilande” er sammenskrevne. En mulighet er <seg type=”nospace”><w>i</w><w>lande</w></seg>. Odd Einar Haugen utreder kodingen av ordstruktur og oppdaterer kap. 2.

Menotas DTD blir oppdatert med de nye elementene. Odd Einar Haugen og Tone Merete Bruvik får ansvar for dette, og gjør klar en ny DTD i løpet av mai måned, slik at de andre forfatterne kan teste sin koding mot denne.

 


Opprettet 20. april 2004. Sist oppdatert 6. mai 2004.