Redaksjonsmøte i Stockholm 18. september 2004

Deltagere: Tone Merete Bruvik, Odd Einar Haugen, Karl G. Johansson, Rune Kyrkjebø, Tarrin Wills. Forfall: Matthew J. Driscoll
Møtested: Götiska Rummet, Stallmästaregården, Stockholm
Tidsramme: 18. september 2004, 9.25–17.15.

Møteleder: Odd Einar Haugen
Referenter: Rune Kyrkjebø og Odd Einar Haugen

 

Sak 1: Hovedlinjer i det videre arbeidet

Tone Merete Bruvik opplyste at TEI P5 sannsynligvis vil være klar neste år. En viktig endringen er at MASTER-tilføyingene vil bli lagt inn. Dette har størst betydning med tanke på kataloginformasjon. Menota har allerede inkludert MASTER i sin DTD. Se her den siste versjonen av DTD, utarbeidet av Tone Merete Bruvik og Odd Einar Haugen, DTD (v. 2.0 beta).

Redaksjonen ble enige om at det inntil videre ville være tjenlig å vente på TEI P5 før redaksjonen av versjon 2.0 av håndboken blir sluttført.

Neste versjon av håndboken bør skrives i XML og bruke stilark (XSLT) for å generere visning i HTML og, så langt mulig, i PDF. Ideelt sett bør håndboken referere til den samme DTD som Menota ellers anbefaler; dermed vil eksemplene i hvert kapittel automatisk bli validert. Det er riktig nok ingenting i veien for å bruke en noe avvikende DTD for håndboken, noe som man praktiserer i Ibsen-prosjektet i Oslo. Dette spørsmålet må man trolig ta stilling til etter hvert som håndboken blir overført til XML.

Rune pekte på at FrameMaker 7.0 leser XML svært godt, og dermed kan være en alternativ strategi for produksjon av håndboken.

Karl G. tok til orde for at det ble opprettet en journal for håndboken, etter mønster av en tilsvarende kodebok for Ibsen-prosjektet. Her kan man legge inn helt konkrete eksempler på kodingsspørsmål, og gi forslag til løsning.

Redaksjonen i arbeid. Fra venstre: Tone Merete Bruvik, Odd Einar Haugen, Karl G. Johansson, Rune Kyrkjebø og Tarrin Wills.

 

Sak 2: Attributter vs. elementer

I kap. 3.3 av håndboken (versjon 1.1) blir det skissert to alternative løsninger for å kode parallelle tekstgjengivelser, dvs. på <facs>-, <dipl>- og/eller <norm>-nivå. Etter den ene løsningen, vist i kap. 3.3.1, bruker man attributter; etter den andre, vist i kap. 3.3.2, bruker man elementer. Begge forutsetter bruk av elementet <w> som ramme. Etter en diskusjon av alternativene ble man enige om å gå bort fra løsningen med bruk av attributter. Dette har bl.a. sammenheng med at bruken av attributter ser ut til å bli begrenset i TEI P5. Dessuten vil det være tjenlig med en sammenholdt løsning i denne saken. Kap. 3.3.1 vil dermed gå ut i neste versjon av håndboken.

 

Sak 3: Kap. 7 (“Altered, corrected and unreadable text”)

Kap. 7 har lenge vært et vanskelig felt, og redaksjonen har hittil ikke kunnet drøfte dette kapitlet tilstrekkelig grundig. Møtet satte derfor av god tid til en gjennomgang av de probleme som reiser seg i kodingen av rettelser, strykninger, tilføyelser, usikre lesemåter m.m. Grunnlaget for diskusjonen var et utkast fra Tarrin og Karl G., ført i pennen av Tarrin, chapter 7 (draft).

Redaksjonen går inn for å bruke en felles løsning for alle typer av overlappinger. I stedet for å opprette et sett av elementer av typen <addSpan>, <delSpan>, <suppliedSpan> (det sistnevnte er ett av mange elementer som i så fall måtte legges til DTD) ønsker man å bruke et felles element <textSpan>. Til dette kan det legges et attributt cat (for category) med verdier av typen add, del, supplied osv. Tone Merete vil legge fram denne løsningen for TEI-miljøet for kommentarer.

For øvrig ble det pekt på at <add> også må kunne stå på <dipl>-nivå, i tillegg til <facs>-nivå.

I diskusjonen av rend-attributtet ble det understreket at man her skulle kode hvordan forholdene er i håndskriftet, ikke hvordan man ønsker noe vist.

Når det gjelder disposisjonen av kap. 7, gikk redaksjonen inn for denne strukturen:

1. Først enkle (dvs. ikke-overlappende) eksempler på bruken av elementer som <add>, <del> o.l.
2. Deretter drøfting av overlappende eksempler og introduksjon av <textSpan> som en generell løsning (ikke lenger bruk av <addSpan>, <delSpan> o.l.).

Tone Merete pekte på at tabellene i kap. 7 nå inneholder en uheldig blanding av tekst fra TEI Guidelines og Menotas egne løsninger.

Kodingen av marginalia ble deretter diskutert inngående. Som hovedregel ble man enige om at marginalia blir kodet i den løpende teksten i tilslutning til den siden der den står. Alternativt, og da helst dersom det er teksteksterne marginalia, kan de legges inn i header.

Kodingen av innsettelsestegnet ved marginalia ble diskutert. Dette tilsvarer funksjonelt tegnet for (fot)noter.

Tarrin tok til orde for at marginalia er en del av dokumentstrukturen, og at det derfor kunne behandles i kap. 4. Han pekte på at man kan bruke elementet <add> også for marginalia, men med et annet attributt enn når <add> er brukt om tilføyelser i den løpende teksten.

Tone Merete understreket at denne diskusjonen reflekterer et spørsmål om hvilket tekstsyn som bør ligge til grunn for kodingen: i hvillken grad skal man kode den logiske strukturen i teksten, og i hvilken grad skal man kode den kodikologiske strukturen. Det var enighet om at håndboken burde si noe om dette på en generell basis, og at Odd Einar kunne ta det opp i kap. 3.

Karl G. reiste spørsmålet om det bør brukes entiteter for å kode bindestreker i håndskriftet (“avstavning”), og likeledes for innsettelsespunkter av marginalia. Tone Merete undersøker dette nærmere og melder tilbake til Rune med tanke på at dette kan innarbeides i kap. 4.

Videre ble man enige om disse endringene i kapitlet:

- Siste avsnitt i kap. 7.2.3 skal strykes.
- Omtalen av elementet <space> flyttes til kap. 7.2, ettersom det hører med til hva skriveren gjør bevisst.
- Kap. 7.2 skal omhandle “addition, deletion and omission”.
- I kap. 7.3.1 skal desc gå ut.
- I kap. 7.3.2 skal rend strykes i tabellen.
- Det nye elementet <textSpan> skal også ha source som attributt (foruten det ovenfor nevnte cat).
- Nytt kap. 7.4.2 skal være om tekst som er strøket av utgiveren (dvs. i det nye elementet <expunged>). Deretter kommer omtalen av rettelser (“corrections”) som nytt kap. 7.4.3.

Til slutt ble bruken av <sic> og <corr> diskutert. Det var enighet om at man på <facs>-nivå normalt bare ville bruke <sic>, at man på <dipl>-nivå ville bruke begge, og at man på <norm>-nivå normalt bare ville bruke <corr>. For øvrig bør rekkefølgen være <sic>...</sic><corr>...</corr>.

 

Sak 4: Menota header

Det var enighet om at arbeidet med Menotas anbefalte header burde koordineres med erfaringen fra St. Laurentius-prosjektet i Lund. Det er viktig at det er samsvar mellom bruken av <div>-elementer i teksten og beskrivelsen i <msDecription>. Man diskuterte videre om Menota skulle ta sikte på å kode hver enkelt tekst (“verk”) for seg, og bunte disse sammen innenfor det enkelte håndskriftet (f.eks. etter mønster av antologier), eller om man skulle kode håndskriftet som en enhet, også når det (som typisk er tilfellet) inneholder flere tekster. Den siste løsningen er nokså uproblematisk når en utgiver eller ett prosjekt er ansvarlig for hele håndskriftet, men kan vise seg vanskeligere når det er flere personer som uavhengig av hverandre, og til ulike tidspunkter, skal kode deler av samme håndskrift.

Redaksjonen kom ikke fram til noe definitivt svar på dette problemet. Man ble i stedet enig om at den tidligere framdriftsplanen skulle følges opp, nemlig at det blir laget en header for et samlehåndskrift av typen Codex Wormianus (AM 242 fol). Karl G. sender rundt et utkast, der synspunktene til Sigfrid Lundberg i St. Laurentius-prosjektet blir tatt til følge. Tarrin følger opp dette i samarbeid med Matthew.

Det ble videre pekt på behovet for en “legal statment” i header, mer stoff om “responsibility”, og en klar beskrivelse av “handList”.

Redaksjonen var enig om at uansett hvordan man velger å utføre kodingen av større håndskrifter, vil det være nødvendig med en koordinering fra Menotas side – altså en form for “Menota-arkivar”.

 

Sak 5: Kap. 2 (“Basic units”)

Odd Einar hadde utarbeidet et utkast til nytt kap. 2, chapter 2 (draft). Dette fikk tilsutning med enkelte endringer. For det første bør elementet <m> (for morpheme, dvs. enheter under ordnivå) kunne inngå i elementet <lemma>. Dernest bør man kunne fjerne ordmellomrom mellom <w>; at det skal være mellomrom mellom to ord må regnes som standard (default), slik at man heller bør spesifisere de tilfeller der det ikke skal være mellomrom. Dette vil kunne variere mellom nivåene <facs>, <dipl> og <norm>, ettersom man på <facs>- og i noen grad på <dipl>-nivå vil følge de faktiske mellomrommene i håndskriftet, mens man på <norm>-nivå vil følge normalortografien. Den anbefalte kodingen må ta hensyn til dette.

 

Sak 6: Nytt kapittel om navn

Det var enighet om at innholdet av dette påtenkte kapitlet kunne fordeles i allerede eksisterende kapitler. Karl G. pekte på at navn kan diskuteres i forbindelse med bruken av <lemma> i kap. 8. Navn på dikt i kap. 9 kan eventuelt gå til <header>-kapitlet. Navn på håndskrifter kan gå til <header>-diskusjonen.

Det videre arbeidet med dette stoffet blir dermed fordelt på Karl G., Odd Einar og Tarrin.

 

Sak 7: Kap. 9 (“Metrical encoding”)

Kapitlet om metrisk koding er nå for spesifikt knyttet opp mot norrøn edda- og skaldedikting. Det bør gies en mer generell profil. Tarrin vil arbeide videre med dette, og hente inn informasjon om hvordan den metriske kodingen blir utført i Ibsen-prosjektet.

Det var enighet om at man ikke burde anbefale en mer spesifikk koding enn nødvendig i første omgang. For eksempel vil det være tilstrekkelig at strofer blir skilt ut i kodingen, uten mer opplysninger. I neste omgang kan man gå inn med en mer detaljert koding.

 

Sak 8: Framdrift

Ansvaret for den videre framdriften blir fordelt slik:

Matthew: Nytt eksempel til kap. 1, fortrinnsvis med nordisk innhold. Oppfølging av Menota header sammen med Tarrin.
Odd Einar: Revisjon av kap. 2 og 3, foruten nødvendige oppdateringer av kap. 5 og 6 etter MUFI recommendation (dessuten innføring av <abbr> på <facs>-nivå i kap. 6).
Rune: Revisjon av kap. 4, herunder introduksjon av elementet <textSpan>, drøfting av marginalia, og bruken av navn.
Tarrin og Karl G.: Fullstendig revisjon av kap. 7.
Karl G. og Odd Einar: Oppdatering av kap. 8 i samsvar med det utkastet som allerede er publisert, dessuten innarbeidelse av stoff om navn.
Tarrin: Revisjon av kap. 9.
Matthew: Revisjon av kap. 10.
Tarrin og Matthew: Utarbeidelse av en anbefalt Menota header for et håndskrift av typen Codex Wormianus, etter innspill fra Karl G.
Tone Merete: Oppfølging av utviklingen innenfor TEI, særlig med tanke på TEI P5, testing av Menotas DTD mot forventede endringer i P5.

I egenskap av redaktør koordinerer Odd Einar det samlede arbeidet.

 


Opprettet 8. desember 2004. Sist oppdatert 20. februar 2005.