Redaksjonsmøte i Bergen 21.–22. juni 2006

Deltagere: Tone Merete Bruvik, Odd Einar Haugen, Claus Huitfeldt, Karl G. Johansson, Rune Kyrkjebø, Tarrin Wills og Andreas Witt.
Møtested: Biblioteket, Aksis, Allégt. 27, Bergen.
Tidsramme: 21. juni 2006, 09.15–16.00 og 22. april 09.15–15.30.

Møteleder: Odd Einar Haugen
Referent: Rune Kyrkjebø og Odd Einar Haugen

 

Generelt om oppdatering av håndboken til TEI P5

Odd Einar Haugen åpnet møtet med å invitere til en refleksjon av hva det innebærer å oppdatere håndboken fra TEI P4 (v. 1.1 av håndboken) til TEI P5 (v. 2.0). Det var enighet om at den korrekte termen er at håndboken er “conformant” (heller enn “compatible”) med P5. Det var videre enighet om at man burde fortsette med å legge fram en Document Type Definition (DTD), selv om P5 tillater flere typer av skjema. Som en del av ressursene i v. 2.0 av håndboken vil vi også tilby en ODD-fil, slk at brukere om ønskelig kan generere sine egne skjema.

Deretter ble de enkelte kapitlene i håndboken drøftet, særlig kap. 1 og 7. I dette referatet er diskusjonen gjengitt kapittelvis, med hovedvekt på de beslutningene som ble fattet.

 

Kap. 1

Kap. 1 må oppdateres i samsvar med TEI P5, og det engelske eksemplet “Upon Julia's clothes” bør skiftes ut med et nordisk eksempel. Etter en del diskusjon om behovet for et innledende oversiktskapittel (hva Menota egentlig handler om) ble det enighet om at Tarrin tar på seg å revidere kapitlet, inklusive den generelle presentasjonen av Menota-prosjektet. Eksemplet “Upon Julia's clothes” blir erstattet med en strofe fra eddadiktningen, gjerne den første strofen i Trymskvadet. Tarrin kontakter Matthew for å avklare hvordan dette skal gjøres.

 

Kap. 2

Dette kapitlet må diskutere forholdet mellom bruk av UTF-8-koding og entiteter. Vårt hovedsynspunkt er at entiteter under alle omstendigheter må brukes for tegn i det private området (PUA) av Unicode-standarden, men at UTF-8-koding kan brukes for alle tegn i den offisielle Unicode-standarden. For å gjøre håndboken lettere å lese bør vi vurdere å erstatte entiteter med UTF-8-tegn, og dessuten forenkle noen av eksemplene. Odd Einar får ansvaret for å oppdatere kap. 2 på dette punktet.

 

Kap. 4

Dette kapitlet må oppdateres på en rekke punkter. For det første bør den generelle diskusjonen av overlappings-problemet tas inn her - selv om det kommer til å bli diskutert i størst detalj i kap. 7. Tarrin tar ansvaret for denne delen av kapitlet. Rune reviderer eksemplet med plasseringen av <head>-elementet, og Odd Einar oppdaterer kapitlet med den nye kodingen av interpunksjon ved hjelp av <punct>-elementet.

Tid for lunsj! Fra venstre Tone Merete Bruvik, Claus Huitfeldt, Odd Einar Haugen, Andreas Witt, Karl G. Johansson, Tarrin Wills og Rune Kyrkjebø.

 

Kap. 7

Dette kapitlet er allerede under revisjon ved Tarrin. Men på bakgrunn av diskusjonen under møtet, kommer vi nå til å legge fram en annen løsning enn ved å bruke <textSpan> (se nedenfor under “Overlappingsproblemet”). Den generelle diskusjonen blir gitt i kap. 4, og kap. 7 blir oppdatert i samsvar med denne. Tarrin tar ansvaret for å fullføre revisjonen.

 

Kap. 8

I samsvar med v. 1.1 av håndboken fortsetter vi å bruke attributter for å kode lemma og morfosyntaktisk analyse (dvs. ordklasse og bøyningsform). Attributtet “lemma” blir uendret, mens “pos”, som er et element i TEI P4, bør gies et annet navn for å unngå forveksling. Møtet ble enig om å velge “msa” for “morpho-syntactial analysis”, et attributt som ellers ikke er brukt i TEI. TEI tilbyr en høyt utviklet trekkanalyse som kan kodes gjennom attributtet “ana”, men møtet ble enig om at dette vil føre til en så stor endring i håndboken at vi inntil videre bør holde fast på den nåværende løsningen i kap. 8. Odd Einar får ansvaret for å følge opp denne saken i samarbeid med Tone Merete.

 

Kap. 9

En stor del av dette kapitlet gir en svært spesifikk analyse av norrøn metrikk. Etter forslag fra Tarrin blir dette kapitlet forenklet, slik at det i høyere grad fremstår som et kapittel for nordisk middelalderpoesi generelt - ikke bare norrøn edda- og skaldedikting.

Det samme kapitlet skal også diskutere koding av navn. Møtet ble enig om at man ikke skulle anbefale noen mer detaljert analyse enn en todeling i <persName> og <placeName>. Karl Gunnar får ansvaret for å skrive denne delen av kapitlet.

 

Kap. 10

Dette kapitlet handler nå utelukkende om manuskriptbeskrivelse i samsvar med MASTER-prosjektet. Nå er MASTER blitt en del av TEI P5, slik at behovet for å diskutere manuskriptbeskrivelsen er noe redusert. På den andre siden bør det være en diskusjon av hele header - etter at denne er presentert helt generelt i kap. 1. Det bør m.a.o. gjøres en sammenstøpning av den separate header-diskusjonen i Appendiks E og kap. 10. Odd Einar tar på seg å gjøre dette, etter en avklaring med Matthew.

 

Overlappingsproblemet

Dette ble diskutert inngående etter en innledning av Andreas Witt:

PowerPoint-presentasjon (Andreas Witt)

Det ble snart enighet om at de to aktuelle metodene var (1) fragmentering og (2) overlappings-CLIX (ein teknikk omtalt i eit notat av Steven de Rose og eit notat av Syd Bauman). Etter en lengre diskusjon pro et contra ble møtet enig om at man burde anbefale fragmentert koding, men at også CLIX-metoden skulle være tillatt.

Her er de to metodene skissert på tavlen.

Andreas Witt hjelper Tone Merete Bruvik med å oppdatere DTD slik at den reflekterer den løsningen møtet ble enig om.

 

Videre arbeid & samarbeid

Andreas Witt fortalte at et miljø i Hamburg bruker Menota i kodingen av østnordiske håndskrifter. Det var enighet om at dette miljøet skulle kontaktes, og at de spesifikke behovene de hadde måtte vurderes i forbindelse med den pågående oppdateringen av Menota handbook.

Rune Kyrkjebø orienterte om EAD (Encoded Archival Description). Han ble oppfordert til å følge opp dette i forhold til de nordiske bibliotekene. I denne forbindelse viste Claus til flere dokumenter om den internasjonale FRBR-standarden:

http://www.loc.gov/cds/downloads/FRBR.PDF
http://www.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr.htm
http://www.mulberrytech.com/Extreme/Proceedings/html/2003/Lawton01/EML2003Lawton01.html
http://www.nb.no/katkom/frbr/4nbmkap1.htm

Møtet sluttet seg til at FRBR-terminologien (som gjør et grunnleggende skille mellom fire nivåer, nemlig work - expression - manifestation - item) kan vise seg å være nyttig for Menota handbook.

 


Opprettet 1. juli 2006. Sist oppdatert 3. august 2006.