Redaksjonsmøte i Oslo 31. august 2017

Deltagere: Haraldur Bernharðsson (HB), Marco Bianchi (MB), Odd Einar Haugen (OEH), Karl G. Johansson (KGJ), Alex Speed Kjeldsen (ASK) og Friederike Richter (FR).
Via Skype fra København: Beeke Stegmann (BS) og Tarrin Wills (TW).
Møtested: Rom 389, P.A. Munchs hus, Blindern, Universitetet i Oslo
Tidsramme: 13.30–20.15.

Møteleder: Haraldur Bernharðsson. Odd Einar Haugen ledet møtet den første halvtimen (da Haraldur var på vei fra Gardermoen).
Referent: Alex Speed Kjeldsen, i etterkant supplert av Odd Einar Haugen.

Noen momenter som ble tatt opp på det påfølgende rådsmøtet i Menota, 1. september 2017, er innarbeidet i referatet, og noen av tidsfristene er ytterligere spesifisert.

 

Redaksjonen er samlet (utendørs og etter møtet)! Fra venstre: Marco Bianchi, Odd Einar Haugen, Karl G. Johansson, Friederike Richter, Alex Speed Kjeldsen og Haraldur Bernharðsson. Beeke Stegmann og Tarrin Wills deltok som nevnt på møtet via Skype fra København.

 

1 Kommentarer til de enkelte kapitlene

Kap. 1. What is Menota?

Kapittelet kan nå skrives, ettersom håndboken i hovedtrekkene er ferdig. KGJ tok på seg å skrive et utkast med deadline 15. oktober 2017

 

Kap. 2. Text encoding using XML

Kapittelet er gjennomgått og oppdatert av BS. Det regnes nå som tilnærmet ferdig.

 

Kap. 3. Document structure

ASK leser gjennom kapittelet og oppretter det. Deadline 15. okt. 2017.

 

Kap. 4. Levels of text representation

OEH foreslo at kapittelet skulle begynne med en illustrasjon av oppmerking på ett nivå, slik det f.eks. er gjort i kap. 5.4 og 5.5, før man eksemplifiserer oppmerking på alle tre nivå. KGJ vil finne svenske eksempler til kapittelet. ASK foreslo Holm D4, ettersom det kan gjenbrukes til normaliseringskapittelet. ASK kan om ønskelig finne danske tekster. HB er ansvarlig for den videre revisjonen av kapittelet.

 

Kap. 5. Characters and words

Kapittelet er gjennomgått og oppdatert av OEH og BS. Det regnes nå som tilnærmet ferdig. HB pekte imidlertid på at hvis man vil vise dipl-nivå uten linjedeling etter håndskriftet, bør stilarket kunne undertrykke eventuelle bindestreker i håndskriftet.

 

Kap. 6. Abbreviations

Elementene <abbr> og <expan> fjernes fra tabellene og omtales kun under henvisning til TEI. Dersom vi lykkes i å installere en WOFF-font, kan grafikken erstattes med ordinære tegn. HB er ansvarlig for den videre revisjonen av kapittelet.

 

Kap. 7. Initials and other illuminations

• ASK og BS vil diskutere CSS-basert visning som alternativ til tradisjonelle HTML-tabeller. Oppmerkningen i XML vil fortsatt være som tabeller.
• OEH talte for å endre tabellenes bakgrunnsfarger slik at kun øverste kolonne er farget (og da gjerne blå i stedet for grå). Ingen blå farge på tabellene forøvrig.
• OEH oppfordrer til at det henvises til en (ekstern) oversikt over heksadesimale CSS-fargekoder.
• Det skal også være mulig å tagge ledebokstaver (“guide letters”) i tilfeller hvor initialen rent faktisk er innført.
• Det vil være opplagt å få Lena Liepe og Guðbjörg Kristjánsdóttir til å lese gjennom kapittelet.
• Man skal også kunne oppmerke initialer på dipl-nivå, hvis utgaven ikke har noe facs-nivå (men det skal ikke kodes på begge nivåer når både dipl- og facs-nivå foreligger).

FR opplyste at det forelå grafikkfiler til alle eksemplene, og OEH bad om at disse ble overført slik at kapittelet kunne oppdateres.

 

Kap. 8. Fragmentation, illegibility and uncertainty

Møtet hadde ingen grunnleggende innvendinger mot dette kapittelet, og OEH har fullmakt til å arbeide videre med det.

 

Kap. 9. Scribal and editorial intervention

OEH bad om feedback på løsningen i avsnitt 9.3, som ble kritisert på det forrige redaksjonsmøtet. En rekke trivielle feil i kodingseksempelet i dette avsnittet ble rettet opp i etterkant av møtet.

 

Kap. 10. Normalisation

• ASK lager et avsnitt om normalisering av østnordisk. Kalle bistår med svensk materiale.
• ASK lager et kort avsnitt om ONP med henvisning til ONPs beskrivelse.
• HB legger ut et islandsk eksempel.
• OEH lager et tilsvarende norsk eksempel fra Gammelnorsk homiliebok (diplomatarisk tekst, normalisering etter GNOs regler, normalisering etter ONPs regler).
• ASK lager et dansk eksempel, muligens med en diskusjon av begrepet “neutralisering”.
• KGJ lager et svensk eksempel (evt. med bistand av ASK).

 

Kap. 11. Linguistic annotation

Kapittelet er gjennomgått og oppdatert av OEH, og må regnes som langt kommet. Det var imidlertid ikke tid til å diskutere prinsippene for ordklasseinndelingen i avsnitt 11.6.3. Dette spørsmålet bør taes opp på det neste redaksjonmøtet.

 

Kap. 12. Names

MB vil ved gjennomskrivningen innføre mulighet for geotagging.
• Det skal også henvises til TWs kap. 15.
• Frist: 15. okt. 2017.

 

Kap. 13. Metrical structure

ASK spør TW om han kan være ansvarlig for kapitlet.
• KGJ blir bedt om å vise kapittelet til Klaus Johan Myrvoll, og HB til Haukur Þorgeirsson

 

Kap. 14. The header

Kapittelet er gjennomgått og oppdatert av BS, og må regnes som langt kommet. En ny eksempelheader for diplomer (se App. E nedenfor) må innarbeides.

 

Kap. 15. Linking to external resources

• Det var enighet om at det vil være en god idé å fordele dette stoffet på kap. 15 og app. G.
• TW vil neste år formentlig kunne gå i gang med å innføre lemmatise- ringsreferanser i en norsk tekst fra Menotas tekstarkiv, f.eks. Strengleikar i Upps DG 4–7.
• ASK og TW ser på Farteins lemmaliste når ASK kommer tilbake til København.

 

2 Kommentarer til appendikser og tutorial

App. A. Characters

OEH har fullmakt til å arbeide videre med dette appendikset. Dersom vi lykkes i å installere en WOFF-font, kan grafikken erstattes med ordinære tegn (slik som i kap. 6).

 

App. B. Fonts

Appendikset er kortfattet, men på det nærmeste ferdig. OEH har fullmakt til eventuelt videre arbeid med det.

 

App. C. XML editors

ASK skriver ferdig dette appendikset (og gjør det kort).

 

App. D. Menota schemas

Appendikset er på det nærmeste ferdig. OEH har fullmakt til eventuelt videre arbeid med det.

 

App. E. Menota header

Etter diskusjonen på det påfølgende rådsmøtet bør det her legges til eksempel på en header over et diplom, altså et fjerde eksempel. Arbeidet kan fordeles mellom ASK, OEH og BS, og bør ta utgangspunkt i et allerede behandlet diplom (i andre prosjekter).

 

App. F. XSLT stylesheets

Appendikset er på det nærmeste ferdig. BS tar ansvar for eventuell oppdatering av stilskjemaet.

 

App. G. Linking to external resources

TW oppdaterer dette appendikset med de nødvendige referanser.

 

Tutorials and Samples

HB skriver avsnitt T 2 (eventuelt supplert med en YouTube-video).

 

3 Generelt

Vi vil prøve å bruke WOFF-teknologi også i håndboken. Fontene ligger allerede på Clarino-siden. Så snart BS har identifisert de relevante stilarkene, kan hun ta kontakt med MB.
• MB påtar seg å arbeide videre med font-håndtering, herunder generering av eventuelt manglende WOFF-fonter (f.eks. DejaVu Sans Mono).

 

4 Tidsplan

• Den 15. oktober 2017 er satt som frist for ferdigstilling av kap. 1, kap. 3 og kap. 12.
• Det øvrige arbeidet bør gjøres så snart som mulig, og seinest innen 1. desember 2017.
• Korrektur av håndboken må fordeles på forfatterne, slik at alle kapiter blir korrekturlest av andre enn forfatteren/e.
• Vi satser på å holde et nytt redaksjonsmøte i København relativt tidlig i 2018.

 


Opprettet 2. september 2017. Sist oppdatert 3. september 2017.