Redaksjonsmøte i København 25. januar 2019

Deltagere: Haraldur Bernharðsson [HB] (Reykjavík), Odd Einar Haugen [OEH] (Bergen), Alex Speed Kjeldsen [ASK] (København), Beeke Stegmann [BS] (København), Tarrin Willis [TW](København), Patrick Farrugia (Bergen), Jan Kozak (Bergen), Juliane Tiemann (Bergen), Zuzana Stankovitsová (Bergen) og Nina Stensaker (Bergen). Anne Mette Hansen (København) og Rasmus Gudmundsen Bjørn (København) var innom på deler av møtet. Marco Bianchi (Uppsala), Friederike Richter (Berlin) og Karl G. Johansson (Oslo) kunne ikke møte.
Møtested: Lokale 23 (Salen på AMS) i bygning 27, Njalsgade 136
Tidsramme: 10.00–15.30

Møteleder: Odd Einar Haugen
Referent: Nina Stensaker

 

1 Kommentarer til de enkelte kapitlene

Kap. 1. What is Menota?

TW blir spurt om å oppdatere dette kapittelet.

 

Kap. 2. Text encoding using XML

Kapittelet er i hovedsak ferdig, men bør tilpasses etter det som blir sagt i Appendix F (XLST stylesheet) og Tutorials. BS går gjennom dette og endrer både kapittelet, appendix og tutorial.

OEH undersøker muligheten for syntaks-farging av dette og andre kapittel med Marco Bianchi.

 

Kap. 3. Document structure

Det bør legges inn en kort omtale av elementene <w> og <pc> mellom 3.5 og 3.6. ASK tar seg av dette dette.

Eksemplene med supplied-hyphen er en eldre koding. Denne må oppdateres til nyeste standard, slik at de følger kodingen i 5.5.

Elementet <supplied> må kunne spesifiseres. Det må tilføres ekstra attributter i listen for elementet <me:textSpan>.

Tabellen i kap. 3.9: elementene i denne må sammenlignes med kapittel 8 og 9. Alle disse må være i samsvar.

 

Kap. 4. Levels of text representation

Siste versjon av kapittel 4, 6 og 10 er ikke lastet opp. OEH skal laste opp disse.

Om noen har kommentarer til kapittelet, må de sendes til HB.

 

Kap. 5. Characters and words

OEH og BS tar en siste gjennomlesning. Kapittelet er i hovedsak ferdig.

Elementet <num> må få sitt eget underkapittel, og man bør omtale de såkalte hindu-arabiske tall (altså de vi bruker i dag). OEH tar seg av dette.

 

Kap. 6. Abbreviations

Nesten ferdig. Stylesheet må endres ettersom det er for mange mellomrom enkelte steder.

Det var en diskusjon om hvordan v&rsup; skal oppløses: var eller var. Konklusjonen var at man burde kursivere både ‘a’ og ‘r’.

Det bør stå litt om bruk av ( ) og kursivering av oppløsninger i forkortelser. HB retter dette.

 

Kap. 7. Initials and other illuminations

Kapittelet er sendt til flere brukere og flere kommentarer skal innarbeides. BS og Friederike Richter arbeider videre med disse innspillene.

Man bør sjekke hvordan tabell-caption står i dette kapittelet sammenlignet med andre kapitler.

 

Kap. 8. Fragmentation, illegibility and uncertainty

OEH og NS arbeider videre med disse. ASK har kommet med flere kommentarer; i hovedsak må disse revurderes:

- <supplied>
- <unclear>
- <gap>
- <surplus>

 

Kap. 9. Scribal and editorial intervention

Samme som kapittel 8 over.

 

Kap. 10. Normalisation

Sean Vrieland, Anne Mette Hansen og ASK skriver om gammelsvensk og gammeldansk.

HB legger inn et eksempel fra Njáls saga i yngre islandsk språkform.

ASK og TW skriver om ONP-normalen.

 

Kap. 11. Linguistic annotation

LangUsage må suppleres med icelandic (ice).

Tradisjonell eller moderne ordklasseinndeling? Det trengs en liste slik som i retningslinjene til Menotec, som for eksempel fører opp hvilke determinativer som finnes osv. ASK kan hjelpe til med å hente ordklassene fra div. ordbøker. OEH lager en liste med leksemer og deres ordklasser.

Omtalen av elementet <num> må sjekkes med tanke på konsistens. Hindu-arabiske tall må nevnes et sted (se også kap. 5 ovenfor).

OEH arbeider videre med de ulike delene av kapittelet.

 

Kap. 12. Names

TW gir innspill til Marco, som arbeider videre med kapittelet. Det må linkes til kap. 15.

ASK hjelper med referanse til den “hemmlige” lemmalisten (Proprialisten) i ONP.

Det ble reist spørsmål ved om ikke navn kunne kodes enklere når man har eksterne lenker; dette bør i alle fall nevnes innledningsvis i kapittelet.

 

Kap. 13. Metrical structure

ASK og TW arbeider videre med dette kapittelet, som langt på vei er ferdig.

Det er stadig slik at elementet <lg> ikke kan ligge i elementet <p>.

Strofer og linjedelingen i disse får ikke noen ideell visning i Corpuscle; man må velge mellom å følge linjene i håndskriftet og linjene i strofen. OEH skal diskutere løsninger med Paul Maurer.

 

Kap. 14. The header

Kapittelet er gjennomgått og oppdatert av BS. En ny eksempelheader for diplomer (se App. E nedenfor) bør innarbeides, om mulig. Ivar Berg (Trondheim) kan spørres om dette.

 

Kap. 15. Linking to external resources

Er egentlig ferdig.

 

2 Kommentarer til appendikser og tutorial

App. A. Characters

OEH har fullmakt til å arbeide videre med dette appendikset, i den grad han har tid til det.

 

App. B. Fonts

Appendikset er kortfattet, men på det nærmeste ferdig. OEH har fullmakt til eventuelt videre arbeid med det.

 

App. C. XML editors

ASK skriver ferdig, uten å reklamere for mye for Oxygen.

 

App. D. Menota schemas

Appendikset er på det nærmeste ferdig. OEH og BS har fullmakt til eventuelt videre arbeid med det.

 

App. E. Menota header

Ideelt sett bør det legges til eksempel på en header over et diplom, altså et fjerde eksempel. Men det er neppe realistisk å få dette på plass innen 15. mai 2019.

 

App. F. XSLT stylesheets

Appendikset er på det nærmeste ferdig. BS tar ansvar for eventuell oppdatering av stilskjemaet.

 

App. G. Linking to external resources

Det er uheldig at linjene ikke brytes i tabellen. ASK sa at man kunne legge inn en rekke whitespace slik at man oppnådde brytning. OEH snakker med Marco om denne saken.

 

Tutorials and Samples

HB skriver wt kortfattet avsnitt T 2.

 

3 Generelt

Følgende ting må sjekkes:

- XML-eksempler ligger i fonten DejaVu.
- Konsistent bruk av entiteter i Basic Multilingual Plane (BMP) i Unicode-standarden.
- Når strukturen for håndboken er ferdig, må alle linker sjekkes.
- I tekst skal det brukes “we” anbefaler, ikke “Menota” anbefaler.
- Alle <me:punct>-element må endres til <pc>.
- Legg til <num>-elementet i kap. 11.
- Koding av hyphen i samsvar med kapittel 5.5.

OEH ber Marco vurdere en løsning slik at captions til tabeller blir omtalt på samme måte som figurer. Trenger ingen obligatorisk innholdsfortegenelse.

Innlegg av Whitespace i tabellene i Appendix G.

Endringer skal omtales i header med et kort change-element som kun skal inneholde rett dato og følgende tekst: revised chapter.

Vi vurderer et Appendix med oversikt over endringer i bruk av elementer og attributter. Hver forfatter må se hva som er nytt og legge dette inn i et foreløpig appendix.

Kodepunkt blir vist i alle kapittel med tabellstil. OEH sender tabellkoding med attributter.

 

4 Tidsplan

15. mai 2019 er satt som frist for det gjenstående arbeidet. Korrektur av håndboken må fordeles på forfatterne, slik at alle kapitler blir korrekturlest av andre enn forfatteren(e)

 


Opprettet 29. januar 2019. Sist oppdatert 29. januar 2019.