Redaksjonsmøte i Bergen, 18. januar 2003

Deltagere: Matthew J. Driscoll (København), Odd Einar Haugen (Bergen), Karl G. Johansson (Växjö) og Rune Kyrkjebø (Bergen).

Møtested: Radisson SAS Hotel Norge, Ole Bulls plass, Bergen.

Tidspunkt: kl. 10.00-17.00.

Referatet er skrevet av Odd Einar Haugen. Det er ikke stenografisk, men tar sikte på å oppsummere de viktigste avgjørelsene på møtet.


1. Klargjøring av forholdet mellom kodingsnivåene ("singulær" og "modulær" koding)

Det var enighet om at håndboken må kunne presentere en enkel kodingsstrategi til bruk for tekster der det ikke er behov for (eller ønske om) å skille mellom ulike kodingsnivåer. I diskusjonen ble dette omtalt som "Menota light", og det kom fram at flere brukere har etterlyst en slik type av "singulær" koding - dvs. en koding der teksten er representert på ett nivå (det være seg faksimilert, diplomatarisk eller normalisert). Når elementene blir fjernet i en slik type koding, skal teksten fremstå som en fortløpende, lesbar streng.

Odd Einar Haugen fikk i oppdrag å utforme utkast til en ny versjon av kap. 3 der det blir gjort et tydelig skille mellom en slik singulær koding og en arkiv-orientert, "modulær" koding.

Ved singulær koding skal det være tilstrekkelig å bruke <w>-taggen, og ellers la opplysning om kodingsnivået ligge i header (under "Encoding description").


2. Endring av navn på elementer

I den nåværende versjonen av håndboken blir de tre nivåene av tekstrepresentasjon kodet som <orig>, <expForm> og <reg>; av disse er <orig> og <reg> allerede definert av TEI. Det var enighet om å gå over til nye navn på elementene for å unngå mulige innholdskonflikter med de allerede definerte nivåene, og dessuten velge navn som er "gjennomsiktige". Møtet gikk inn for å kalle de tre nivåene <facs> (heller enn <orig>), <dipl> (heller enn <expForm>) og <norm> (heller enn <reg>).

Odd Einar Haugen fikk i oppdrag å innarbeide disse endringene i kap. 3, og dernest oppdatere DTD når kapitlet er ferdig redigert.


3. Tidsplan

Håndboken skal publiseres på nettet i versjon 1.0 per 1. april 2003. Mars måned blir avsatt til språklig korrektur og finpussing ved Matthew J. Driscoll. Det som gjenstår av redaksjonell bearbeiding av kapitlene blir sluttført i løpet av februar måned. Dette arbeidet blir fordelt slik:

Odd Einar Haugen: Kap. 2 (særlig referansene til Unicode), kap. 3 (forholdet mellom "singulær" og "modulær" koding), og listen over entiteter (tilpasset det forslaget som vil bli fremmet av Medieval Unicode Font Initiative).
Rune Kyrkjebø: Kap. 4 (særleg omtalen av <div>).
Karl G. Johansson: Kap. 7 (særleg omtalen av <sic>, <corr> og <gap> i forhold til den modulære kodingen).
Karl G. Johansson og Matthew J. Driscoll: Utarbeiding av minimal header for et sammensatt håndskrift av typen Codex Wormianus.

 


Tilbake til hovedsiden


Opprettet 18.02.2003. Sist oppdatert 25.02.2003.