Medieval Nordic Text Archive (Menota)

Arkiv for nordiske middelaldertekster • Arkiv för nordiska medeltidstexter • Safn norrænna miðaldatexta

Menota er et samarbeidsorgan for forskningsinstitusjoner og utgivelsesselskaper som arbeider med nordiske middelaldertekster, både på de nordiske språk og på latin. • Menota is an organisation representing research institutions and editorial societies working with Medieval Nordic texts, in the Nordic languages as well as in Latin.

www.menota.org

 

Tilgangsavtale • Access Agreement

Denne avtalen gjelder for individer og institusjoner som ønsker å stille tekster og annet materiale til disposisjon i arkivet. • This agreement applies to individuals and institutions that would like to make texts and other types of data accessible in the archive.

Om det oppstår noen fortolkningskonflikt mellom den engelske og den norske teksten i denne avtalen, skal den norske teksten anses som juridisk bindende. • In the case of a conflict of interpretation between the English and the Norwegian text of this Agreement, the Norwegian text shall be deemed to be legally binding.

Versjon 1.3 (1. september 2015) • Version 1.3 (1 September 2015)

 

1 Avtalepartnere og adresser

(a) Navn med blokkbokstaver • Printed Name:

 


heretter "depositøren" • hereafter the "Depositor"

 

1. Parties and Contact Details

(b) Navn med blokkbokstaver • Printed Name:

 


for Medieval Nordic Text Archive (Menota)

 

 

Underskrift • Signature:

 

 


 

Dato • Date:

 

 


 

Underskrift • Signature:

 

 


 

Dato • Date:

 

 


 

Stilling • Position:

 

 


 

Institusjon • Institution:

 

 


 


 

Stilling • Position:

 

 


 

Institusjon • Institution:

 

 


 


 

Adresse • Address:

 


 


 


 

Telefon • Telephone:

 


 

E-post • E-Mail:

 


 

Adresse • Address:

 


 


 


 

Telefon • Telephone:

 


 

E-post • E-Mail:

 


 

2 Beskrivelse av datamateriale

2. Description of Data Collection

Vennligst fyll ut alle felt merket med stjerne.

 

Please fill in all fields marked with an asterisk.

 

* Beskrivelse av primærkilden (f.eks. samling og nummer):

* Identification of primary source (e.g. collection and shelfmark):

 

 


 


* Innhold (tittel/titler om mulig):

* Contents (title/titles if possible):

 

 


 


 


 


* Omfang av datameteriale (i blad, sider, spalter e.l.):

* Range of Data Collection (e.g. in folios, pages, columns):

 

Fra • from:

 

Til • to:

 

 


 


Nærmere spesifikasjon av materialet (dvs. hvilken type av materiale det er tale om og hva depositøren har bidratt med i materiale som har flere bidragsytere):

Further specification of the Data Collection (i.e. what type of material it is and what kind of contribution the depositor has made to Data Collections with several contributors):

 

 


 


 


 


* Egenvurdering av kvaliteten på materialet (f.eks. omfang av korrekturlesing):

* Self-Assessment of quality of material (e.g. amount of proofreading):

 

 


 


 


 


* Filnavn, type og størrelse:

* File name(s), format and size:

 

 


 


 


* Kodingsstandard:

* Encoding standard:

O XML (Extended Markup Language)
O Annen standard, vennligst spesifisér • Other standard, please specify:

 


 


* Spesifikasjon av DTD:

* Specification of DTD:

O Menota Document Type Definition (DTD)
O Annen DTD, vennligst spesifisér • Other DTD, please specify:

 


 


Validering av tekst:

Validation of text:

O Teksten er valid XML • The text is valid XML
O Teksten følger Menotas standard • The text is encoded according to the Menota standard

 

Menotas kodingsstandard (inkl. DTD) er beskrevet i The Menota handbook, som er tilgjengelig på Menotas nettsider, www.menota.org • Menota's standard for text encoding (including DTD) is available on the Menota web site, www.menota.org

 

Andre opplysninger:

Other information:

 


 


 

3 Innledning

3.1
Depositøren ønsker å stille materiale til rådighet gjennom Menota. Materialet er beskrevet i denne avtalen og er utelukkende beregnet på privat bruk, undervisning og forskning ("studieformål").

3. Introduction

3.1
The depositor wishes to make material accessible through Menota. The material is described in this Agreement and is exclusively intended for private study, education, and research ("educational purposes").

 

3.2
Menota er et samarbeidsorgan for forskningsinstitusjoner og utgivelsesselskaper som arbeider med nordiske middelaldertekster, både på de nordiske språk og på latin. Menota tilbyr lagring og distribusjon av tekst og billedmateriale både på vegne av disse institusjonene og for individuelle bidragsytere over hele verden.

 

3.2
Menota is an organisation representing research institutions and editorial societies working with Medieval Nordic texts, in the Nordic languages as well as in Latin. Menota provides an archiving and distribution service for texts and images on behalf of these institutions as well as for individual contributors world-wide.

 

3.3
Denne avtalen mellom depositøren og Menota gir Menota de nødvendige rettigheter og tillatelser til å oppbevare og gjøre det deponerte materialet tilgjengelig i ulike formater og lagringsmedier for studieformål.

 

3.3
This agreement between the Depositor and Menota provides the legal permissions and warranties needed to allow Menota to preserve, and make accessible in a variety of formats and media the deposited materials for educational purposes.

 

3.4
Dette er en ikke-eksklusiv avtale, som sikrer at opphavsretten til datamaterialet ikke blir overdratt i kraft av denne avtalen.

Avtalen tillater bare ikke-kommersiell bruk av materialet for studieformål. Brukerne av arkivet har ikke tillatelse til å kopiere og distribuere noen del av materialet uten etter uttrykkelig avtale med rettighetshaveren.

Brukerne har likevel rett til sitering av korte utdrag av tekstene under forutsetning av at de i slike tilfeller henviser til utgiveren og arkivet, og for øvrig følger god siteringsskikk.

 

3.4
This is a non-exclusive licence, which ensures that copyright in the original data is not transferred by this agreement.

It permits use of the Data Collection only for non-commercial, teaching, research and private study. The users are not allowed to copy and distribute any part of the Data Collection without explicit permission from the copyright owner.

The users are, however, allowed the right to the quotation of short text extracts so lang as they credit the editor and the archive and otherwise adhere to good citation practice.

 

4 Definisjoner og fortolkninger

4.1
I denne avtalen har de følgende ordene disse betydningene:

4. Definitions and Interpretation

4.1
In this Agreement the following words have the following meanings:

 

"Avtale"
dette dokumentet med de begrep og definisjoner det inneholder, og spesifikasjonen av det materialet som skal stilles til rådighet.

 

"Agreement"
this document including all of its terms and conditions and the specifications of the Data Collection to be made accessible.

 

"Deponere"
stille materiale til rådighet for brukere av arkivet.

 

"Deposit"
make material accessible for users of the archive.

 

"Bruker"
person som benytter arkivet til studieformål og som for øvrig forplikter seg til å følge de vilkårene som gjelder for arkivet.

 

"User"
individuals who make use of the archive for educational purposes and otherwise undertake to abide by the conditions specified by the archive.

 

"Datamaterialet"
materiale som depositøren stiller til rådighet gjennom Menota og som er nærmere beskrevet i avsnitt 2 av denne avtalen (eventuelt på medfølgende ark).

 

"the Data Collection"
the material to be provided by the Depositor and specified in section 2 of this agreement (and if necessary on supplementary sheets).

 

"Kommersielle formål"
bruk av datamaterialet som direkte eller indirekte gir økonomisk avkastning.

 

"Commercial purposes"
use of the Data Collection for any reason direct or indirect which generates a profit.

 

"Studieformål"
bruk av datamaterialet for utdanning, private studier eller forskning, under forutsetning av at slik bruk ikke gir økonomisk avkastning.

 

"Educational purposes"
use of the Data Collection for education, private study or research provided that such use does not generate a profit.

 

"Sitering"
gjengivelse av korte utdrag av datamaterialet i sammenhenger der det går klart frem hvem som har utgitt eller formidlet det materialet som utdraget er hentet fra, og der god siteringsskikk ellers er fulgt.

 

"Quotation"
reproduction of short extracts of the Data Collection in contexts where the editor or depositor of the Data Collection is credited according to good citation practice.

 

5 Lisensavtale

5.1
Depositøren gir Menota en ikke-eksklusiv rett til å lagre, distribuere og bruke datamaterialet til studieformål så lenge avtalen er gyldig. Denne lisensavtalen omfatter (men er ikke begrenset til) retten til å:

5. Licence

5.1
The Depositor grants a non-exclusive licence of the Data Collection to Menota for the duration of this Agreement for archiving, distribution and use for educational purposes. Such right shall include (but not be limited to) the right to:

 

5.1.1
distribuere kopier av datamaterialet i ulike formater til brukere.

 

5.1.1
distribute copies of the Data Collection to users in a variety of media formats.

 

5.1.2
kunngjøre og markedsføre datamaterialet i ulike sammenhenger for Menota.

 

5.1.2
promote and advertise the Data Collection in any publicity for Menota.

 

5.1.3
katalogisere, supplere, validere og dokumentere datamaterialet.

 

5.1.3
catalogue, enhance, validate and document the Data Collection.

 

5.1.4
lagre materialet elektronisk, kopiere det, overføre det til andre filformater, eller omstrukturere det for å sikre at det vil bli bevart og gjort tilgjengelig for ettertiden.

 

5.1.4
electronically store, copy, translate, or re-arrange the Data Collection to ensure its future preservation and accessibility.

 

5.1.5
inkorpore metadata eller dokumentasjon om datamaterialet i offentlig tilgjengelige kataloger for datamaterialet.

 

5.1.5
incorporate metadata or documentation in the Data Collection into public access catalogues for the Data Collections.

 

6 Depositørens rettigheter og forpliktelser

6.1
Depositøren kan fritt bruke eller publisere tekstmaterialet andre steder.

6. Depositor's rights and undertaking

6.1
The Depositor is free to use or publish the Data Collection elsewhere.

 

6.2
Depositøren gir ingen garantier for datamaterialet med hensyn til kvalitet og omfang, men gir selv en vurdering av disse egenskapene ved materialet i avsnitt 2 av denne avtalen.

 

6.2
The Depositor does not warrant or guarantee the Data Collection in terms of the quality and comprehensiveness of its contents, but gives a self-assessment of these properties in section 2 of this Agreement.

 

6.3
Depositøren gir derimot følgende forsikringer:

 

6.3
The Depositor hereby warrants and undertakes as follows:

 

6.3.1
at depositøren forvalter opphavsrett og tilhørende intellektuelle rettigheter til hele tekstmaterialet, eller har fullmakt fra eieren eller eierne av disse rettighetene og kan fremvise gyldig avtale om retten til å forvalte og distribuere kopier av dette materialet.

 

6.3.1
that the Depositor is the owner of the copyright and associated intellectual property rights in the whole Data Collection or is duly authorised by the owner, or owners, of these rights and is capable of granting under this agreement, a licence to hold and disseminate copies of the material.

 

6.3.2
at tekstmaterialet ikke er eller vil bli noe brudd på opphavsrett, varemerke, patent eller annen type rettighet til noen person.

 

6.3.2
that the Data Collection is not and shall be in no way a violation or infringement of any copyright, trademark, patent, or other rights whatsoever of any person.

 

6.3.3
at datamaterialet ikke bryter noen kjent lov, herunder (men ikke begrenset til) lovbestemmelsene om ærekrenkelse eller utukt.

 

6.3.3
that the Data Collection does not and will not contravene any laws, including but not limited to the law relating to defamation, or obscenity.

 

6.3.4
at depositøren ikke som følge av lov, annen avtale, eller på noen annen måte er forhindret i å kunne oppfylle forpliktelsene i denne avtalen.

 

6.3.4
that the Depositor is not under any obligation or disability created by law contract or otherwise which would in any manner or to any extent prevent or restrict him from entering into and fully performing this Agreement.

 

6.3.5
å underrette Menota om enhver endring av opphavsrett som vedrører datamaterialet

 

6.3.5
to notify Menota of any change of copyright ownership affecting the Data Collection.

 

6.3.6
å underrette Menota om enhver begrensning i tilgangen på datamaterialet grunnet bestemmelser om konfidensialitet eller som følger av lov eller avtale om databeskyttelse.

 

6.3.6
to notify Menota of any confidentiality, privacy or data protection issues pertaining to the Data Collection.

 

7 Menotas rettigheter og forpliktelser

7.1
Menota skal:

7. Menota's Rights and Responsibilities

7.1
Menota shall:

 

7.1.1
ta rimelige forholdsregler for å forhindre uautorisert tilgang til materialet og kopiering av det så lenge det blir forvaltet av eller disponert av Menota.

 

7.1.1
take reasonable measures to prevent unauthorised access to duplication of or distribution of the Data Collection whilst it is in the Menota's possession or under its control.

 

7.1.2
tillate brukere å få tilgang til og bruke datamaterialet eller deler av det. Dette omfatter også retten til sitering av korte utdrag av datamaterialet i samsvar med god siteringsskikk. Enhver senere tilgang til og bruk av materialet skal være til studieformål for brukeren, og skal ikke tilbys til noen andre, verken mot betaling eller på noen annen måte.

 

7.1.2
permit users to access and use the Data Collection, or any part of it. This includes the right to the quoting of short extracts according to good citation practice. All subsequent access to and use of such material will be for the user's educational purpose and may not be offered to anyone else, whether for sale or in any other way.

 

7.1.3
presisere for alle brukere av arkivet at:

Alt materiale formidlet av Menota er beskyttet ved opphavsrettlovgivning og andre forskrifter om intellektuelle rettigheter, og at duplisering eller salg av noen deler av materialet ikke er tillatt, bortsett fra at materiale kan dupliseres av den enkelte bruker for studieformål i elektronisk form eller i trykk. Enhver annen bruk krever særskilt tillatelse. Kopier i elektronisk eller trykt form kan ikke tilbys, verken for salg eller på annen måte.

 

7.1.3
draw the following notice to the attention of all users of the archive:

All material supplied via Menota is protected by copyright and other intellectual property rights, and duplication or sale of all or part of any of the datasets is not permitted, except that material may be duplicated by you for your research use or educational purposes in electronic or print form. You must obtain permission for any other use. Electronic or print copies may not be offered, whether for sale or otherwise.

 

7.1.4
kreve at brukere som publiserer arbeider som helt eller delvis bygger på datamaterialet skal opplyse om hvem som har vært ansvarlig for og deponert materialet, og gjøre det klart at den eller de som har samlet materialet ikke bærer noe ansvar for den videre analysen og fortolkningen av materialet.

 

7.1.4
request users publishing any work based in whole or in part on the Data Collection to display information crediting its creator and depositor and to declare that those who compiled the original Data Collection bear no responsibility for the further analysis or interpretation.

 

7.1.5
ikke være forpliktet til å fremme krav på vegne av depositøren eller andre rettighetshavere dersom det skulle forekomme brudd på opphavsrettigheter eller andre rettigheter til det deponerte materialet.

 

7.1.5
not be under any obligation to take legal action on behalf of the Depositor or other rightsholders in the event of breach of intellectual property rights or any other right in the material deposited.

 

7.1.6
ikke være forpliktet til å reprodusere, overføre, kringkaste eller fremvise datamaterialet i det samme format eller oppløsning som det som er anført i avsnitt 2 av denne avtalen.

 

7.1.6
not be under any obligation to reproduce, transmit, broadcast, or display the Data Collection in the same formats or resolutions as those noted in section 2 of this Agreement.

 

7.2
Selv om alle forholdsregler vil bli tatt for å sikre at datamaterialet blir lagret forsvarlig, skal ikke Menota bære noe rettslig ansvar, verken direkte eller indirekte, for datamaterialet eller for tap av eller skade på materialet.

 

7.2
While every care will be taken to preserve the physical integrity of the Data Collection, Menota shall incur no liability, either expressed or implicit, for the Data Collection or for the loss of or damage to any of the Data Collection.

 

7.3
Opphavsretten til alt datamateriale som Menota utvikler og legger til på egen hånd, skal tilhøre Menota på vegne av de formidlingspartnere som Menota velger å inngå avtaler med for å utvikle slikt materiale. Det samme gjelder alle slags søkerutiner, veiledninger og dokumentasjon som er laget av Menota for å hjelpe brukerne.

 

7.3
The copyright in any additional data added by Menota to the Data Collection, and any search software, guides and documentation that are prepared by Menota to assist users in using the Data Collection shall belong to Menota on behalf of the service provider and any other parties that Menota may choose to enter into an agreement with to produce such materials.

 

8 Royalty

8.1
Det vil ikke bli utbetalt royalty for bruk av datamaterialet til studieformål.

8. Royalties

8.1
No royalties shall be paid for the use of the Data Collection for educational purposes.

 

9 Generelle bestemmelser

9.1 Korrespondanse
Alle varsler omtalt i denne avtalen skal skje i skriftlig form og skal bli sendt til adressen til den mottakeren som er anført i denne avtalen eller til en annen adresse som mottakeren måtte ha gitt skriftlig melding om.

9. General

9.1 Communications
All notice under this Agreement shall be in writing and shall be sent to the address of the recipient set out in this Agreement or to such other address as the recipient may have notified from time to time.

 

Et varsel kan leveres skriftlig, med A-post, med telefaks eller med elektronisk post. Ved personlig overrekkelse skal det ansees som levert umiddelbart etter overrekkelsen, ved A-post skal det ansees som levert innen en uke, ved telefaks så snart avsenderkvittering er mottatt, og ved e-post så snart kvittering for mottak blir sendt fra adressatens filtjener. Dersom Menota ikke mottar noe svar innen 30 dager på et varsel etter denne avtalen, kan Menota legge til grunn at mottakeren har akseptert vilkårene i varselet.

 

Any notice may be delivered personally or by first class post or by fax or by e-mail and shall be deemed to have been served if by hand when delivered, if by first class post one week after posting, if by fax when confirmation of transmission is received and if by e-mail, when confirmation of receipt is received from the system of the recipient. If no reply is received to a notice under this agreement the consent of the recipient will be deemed to have been given after 30 days have elapsed from the issue of that notice.

 

9.2 Arvinger og etterfølgere
Denne avtalen er bindende for arvinger og etterfølgere av begge parter.

 

9.2 Successors
This agreement is binding on and will benefit the successors and assigns of the parties.

 

9.3 Omfang av avtalen
Denne avtaleteksten omfatter den samlede avtale mellom partene. Ingen avvik vil være gyldige, uten at de er i skriftlig form og undertegnet av eller på vegne av begge parter.

 

9.3 Entire Agreement
This Agreement constitutes the entire agreement between the parties. No variation will be effective unless in writing signed by or on behalf of both parties.

 

9.4 Ugyldighetsklausul
Om noen del av denne avtalen viser seg å være lovstridig eller ikke kan gjennomføres, skal denne delen strykes, mens resten av avtalen fortsatt skal gjelde.

 

9.4 Invalidity
If any part of this Agreement is held unlawful or unenforceable that part shall be struck out and the remainder of this Agreement shall remain in effect.

 

9.5 Forretningsfellesskap
Denne avtalen innebærer ikke noen form for partnerskap eller forretningsfellesskap mellom partene.

 

9.5 Joint Venture
This Agreement does not create any partnership or joint venture between the parties

 

9.6 Fraskrivelse
Ingen form for utsettelse, forglemmelse eller overbærenhet hos noen av partene med hensyn til å kreve rettigheter etter denne avtalen skal føre til at disse rettighetene blir tapt.

 

9.6 Waiver
No delay, neglect, or forbearance by either party in enforcing its rights under this Agreement shall be a waiver of or prejudice of those rights.

 

9.7 Gyldig lov og rettstvister
Denne avtalen blir regulert av norske lover uten hensyn til mulig konflikter med annen lovgivning. Enhver tvist skal avgjøres av norske domstoler, og partene skal akseptere avgjørelsene i disse domstolene.

 

9.7 Proper Law
This Agreement is governed by the laws of Norway excluding any conflicts of law principles. Any dispute that may arise concerning this Agreement shall be decided by Norwegian courts and the parties shall submit to its exclusive jurisdiction for that purpose.

 

9.8 Ikrafttredelse
Denne avtalen trer i kraft når den er underskrevet og varer så lenge opphavsretten til datamaterialet er beskyttet, så sant ikke noen av partene avslutter avtalen.

 

9.8 Term of the Agreement
This Agreement shall take effect on execution hereof and shall continue for the duration of copyright in the Data Collection unless either party terminates this agreement.

 

9.9 Opphør av avtalen

9.9.1
Menota på den ene siden og depositøren på den andre kan bringe avtalen til umiddelbart opphør dersom noe vilkår i avtalen blir brutt og dette ikke kan rettes eller blir rettet innen tretti (30) dager av den parten som har brutt avtalen etter at dette er krevd av den andre parten.

 

9.9 Termination

9.9.1
Menota on the one hand and the Depositor on the other may terminate this agreement immediately without further obligation in the event of any breach of this Agreement which cannot be remedied or is not remedied within thirty (30) days of the party in breach being requested to do so by the other party.

 

9.9.2
Når det ikke foreligger noe brudd, kan hver av partene avslutte avtalen med seks måneders varsel.

 

9.9.2
Where there is no breach, either party may terminate this Agreement upon six months' notice.

 

9.10 Ansvarsfraskrivelse
Depositøren og Menota bærer ikke noe ansvar for tap eller utilsiktet skade grunnet årsaker utenfor deres kontroll, herunder (men ikke begrenset til) streik av noe slag, naturkatastrofer, krigshandlinger, force majeure eller andre forhold som partene ikke med rimelighet kunne forutse.

 

9.10 Disclaimer
The Depositor and Menota shall be under no liability for any loss or for any failure to perform any obligation hereunder due to causes beyond their control, including but not limited to industrial disputes of whatever nature, Acts of God, hostilities, force majeure or any circumstances which they could not reasonably foresee and provide against.

 

10. Creative Commons lisens

Menota ønsker at tekster så langt mulig skal være tilgjengelige under en Creative Commons-lisens og anbefaler CC BY-SA. Menota aksepterer imidlertid at depositører velger en annen og gjerne strengere lisens, eller ingen CC-lisens i det hele tatt.

Valgt lisens:

10. Creative Commons license

Menota would like the texts in the archive to be available under a Creative Common license, and recommends CC BY-SA. Menota does, however, accept that depositors choose another and possibly more strict CC license, or no CC license at all.

Selected license:

 

11. Avvikende eller supplerende vilkår

Alle avvik fra eller tilføyelser til denne avtaleteksten skal anføres nedenfor, enten på norsk eller på engelsk, og skal være datert og signert av begge parter. Det skal gå klart frem av spesifikasjonen nedenfor om det gjelder avvik fra eller tilføyelser til avtalen.

Spesifikasjoner:

11. Variant or supplementary clauses

Any variants or supplements to this agreement must be specified below, either in Norwegian or in English, and must be dated and signed by both parties. The specification shall make clear whether the clauses are variants or supplements to the agreement.

Specifications:


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Depositør • Depositor:

 

 


 

Dato • Date:

 


 

For Menota • On behalf of Menota:

 

 


 

Dato • Date:

 


Denne avtalen bygger for en stor del på den deponeringsavtalen som er utarbeidet av Arts and Humanities Data Service (AHDS) i England og som er brukt av Oxford Text Archive (OTA). Menota vil takke AHDS og OTA for at de har gitt Menota tillatelse til å bruke deres avtale som grunnlag for den herværende avtalen. • This Agreement is to a large extent based on the Depositor's Licence drawn up by the Arts and Humanities Data Service (AHDS) in England and used by the Oxford Text Archive (OTA). Menota would like to thank AHDS and OTA for allowing Menota to use their Agreement as a base for the present Agreement.

Versjon 1.3 av avtalen er identisk med versjon 1.2, bortsett fra at det er lagt til et nytt punkt 10 om Creative Commons-lisens. • Version 1.3 of the agreement is identical with version 1.2, apart from a new section 10 on Creative Commons licenses.


Opprettet • Created: 05.06.2003.
Sist oppdatert • Last update: 01.09.2015.