Menota logoMenota logo2 Hovedside
Menota Handbook English

Referat fra rådsmøte i Menota – Oslo 09.09.2005

Alla fasta representanter i rådet for Menota var inkallade till rådsmötet.
Mötet hölls i Riksarkivets lokaler, Oslo.
Mötet inleddes kl. 10.00 og var slut kl. 16.00.

Sak 1: Konstituering av mötet

Mötet inleddes med att Tor Ulset hälsade mötesdeltagarna välkomna till nya lokaler i Riksarkivet i Oslo. Odd Einar Haugen valdes till ordförande för mötet och Karl G. Johansson valdes till referent för mötet

Mötet konstituterades med följande deltagare:

Roger Andersson (Svenskt diplomatarium, Stockholm)
Lars Borin (Språkbanken, Göteborgs universitet, suppleant)
Helle Degnbol (Ordbog over det norrøne prosasprog, Københavns universitet, suppleant)
Guðvarður Már Gunnlaugsson (Stofnun Árna Magnússonar, Háskóli Íslands)
Odd Einar Haugen (Nordisk institutt, Universitetet i Bergen)
Karl G. Johansson (Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo)
Jon Gunnar Jørgensen (Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo)
Merete Jørgensen (Det danske Sprog- og Litteraturselskab, København)
Christian-Emil Ore (Enhet for Digital Dokumentasjon, Universitetet i Oslo)
Alex Speed Kjeldsen (Den Arnamagnæanske samling, Københavns universitet)
Tor Ulset (Riksarkivet, Oslo)

Karl G. Johansson meddelade att han sedan 1. augusti 2005 har bytt arbetsplats och därmed inte längre representerar Senter for studier i vikingtid och nordisk middelalder. Det beslutades att hans status ändras vid nästa rådsmöte.

Alex Speed Kjeldsen ersätter från detta rådsmöte Matthew Driscoll som dansk representant i Menotas styrelse.

Det var därmed förfall från följande institutioner: Det Kongelige Bibliotek, København; Institut for nordisk filologi, Københavns Universitet; Svenska fornskriftsällskapet.

Representanter från nio av rådets tolv deltagande institutioner hade därmed mött upp till mötet som därmed var beslutsgillt i förhållande till stadgarna.

Följande suppleanter och observatörer deltog i mötet:

Maria Arvidsson (Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, observatör)
Mette Gismerøy Ekker (Riksarkivet, Oslo, observatör)
Gunnar Petersen (Riksarkivet, Oslo, suppleant)
Anna Wolodarski (Kungl. biblioteket, Stockholm, observatör)


Sak 2: Referatsaker

Referat från föregående rådsmöte godkändes utan ändringar.


Sak 3: Statusrapport för arkivet

Danmark

Alex Speed Kjeldsen rapporterade från Den Arnamagnæanske samling. De texter som utges av Den Arnamagnæanske samling är tillgängliga som elektroniska dokument. De kan i framtiden kodas enligt Menotas standard. Florian Grammel har inlett arbete med att konveretera elektroniska texter till denna standard på diplomatarisk nivå (<dipl>).

Egils saga Skallagrímssonar i redaktionen från Wolfenbüttel är under utgivning och beräknas vara klar inom de närmaste två åren.

Matthew Driscoll har ett projekt där fornaldarsagahandskrifter transkriberas och kodas i en standard som ligger nära den som rekommenderas av Menota.

De magnetband som innehåller bl.a. Hans Fix-Bonners elektroniskt kodade transkription av Grágás har återfunnits. Ännu är det oklart om dessa magnetband går att läsa av så att de kan konverteras till ett mer modernt format.

Arbetet med katalogisering inom det så kallade MASTER-projektet fortsätter. I nuläget är en person anställd tio timmar i veckan för att vidareföra arbetet. Uppdatering sker i förhållande till TEI.

Helle Degnbol rapporterade från Ordbog over det norrøne prosasprog (ONP). Band 3 av ordboken har nu utkommit. Härefter nedprioriteras utgivningen av en tryckt ordbok och det redaktionella arbetet. Ordbokens material skall först göras tillgängligt på Internet. Ordbokens medarbetare ser möjligheter till samarbete med andra ordboksredaktioner.

Merete Jørgensen rapporterade från Det danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL). “Studér Middelalder på Nettet” (SMN) läggs ut i september. Här presenteras stora textmängder, både från handskrifter och en del tryckt material (knappt 5 miljoner tecken plus bilder). Presentationen skall täcka hela perioden både genremässigt och kronologiskt. Materialet är i största möjliga mån kodat i XML efter TEI:s rekommendationer, men det har ibland varit nödvändigt att göra avsteg från principerna

DSL har lämnat in en ansökan till forskningsrådet för ett projekt om renässansens språk i Danmark.

Diplomatarium Danicum har varit i verksamhet sedan 1932. Verket föreligger i nuläget i 35 tryckta volymer för perioden 789–1400 och fem volymer i elektronisk utgivning (se: www.diplomatarium.dk) för perioden 1401–1412. Vidare föreligger 35 tryckta band med parallell översättning av Danmarks Riges Breve och 5 band i elektronisk form. Arbetet fortsätter nu på två fronter, dels i utarbetningen av ett elektroniskt person- ort- och sakregister för åren 1401 – 1412, dels i elektronisk utgivning av supplement till hela perioden 789–1412. I framtiden har man planer om att digitalisera de redan utkomna volymerna, att samköra person- och ortnamnsregistren och utarbeta sakregister. Möjligen blir det dessutom en fortsättning för 1413–1450 i elektronisk och tryckt form.

DSL prövar ett nytt redigeringssystem för XML som går under benämningen iLEX. Det är inte enbart en editor utan fungerar även som lagringsbas och för avancerade sökningar i XML-dokument. Här arbetar DSL med något man kallar Digitale Ordbøger og Tekstkorpora (DOT).

Island

Guðvarður Már Gunnlaugsson rapporterade om isländska projekt som är relevanta för Menota.

MASTER-projektet har för närvarande ingen framdrift på Stofnun Árna Magnússonar i brist på finansiering.

Arbetet med att bygga upp en digital samling med handskrifter i faksimil har haft tekniska problem, men är nu återupptaget.

Már Jónsson har inlett ett arbete med att transkribera och koda diplom från 1570 och framåt.

Vid Stofnun Árna Magnússonar pågår ett projekt där Codex Regius av eddadiktningen skall göras elektroniskt tillgänglig. Arbetet inom projektet håller tidsplanen och vi kan vänta oss att detta manuskript är tillgängligt om ca två år. Kodningen sker på <facs>, <dipl> och <reg> och dessutom utförs lemmatisering med hjälp av de redskap som utvecklats vid Menota TVB i Bergen. 

Norge

Jon Gunnar Jørgensen rapporterade från Heimskringla-projektet att man nu håller på att samla upp en del av de ingående delprojekten och att material kommer att göras tillgängligt inom ramen för Menota. Det föreligger en transkription av Kringla-handskriften som är XML-kodad i enlighet med Menotas rekommendationer som bör vara klar under nästa år.

Christian-Emil Ore rapporterade från det kodningsarbete som utförs av Enhet for Digital Dokumentasjon (EDD) med utgångspunkt i sedelmaterialet från Gammelnorsk ordboksverk. Barlaams ok Josaphats saga föreligger nu i sökbar version på Menotas hemsida. Utöver denna text är Strengleikar, Thomas saga erkibiskups, Konungs skuggsjá och Óláfs saga helga under bearbetning.

Vidare rapporterade Christian Emil Ore från projektet ICON som arbetar med att digitalisera material från museer och samlingar och som använder sig av de rekommendationer som tagits fram av TEI och MASTER.

Odd Einar Haugen rapporterade om Menota TVB:s status. Norsk forskningsråd har beviljat projektet ett extra år för att använda de medel som i utgångsläget anslogs för tre års verksamhet. TVB kan därmed fortsätta sitt arbete under 2006.

I Bergen har Rune Kyrkjebø inlett ett arbete med att digitalisera den samling av norröna och latinska diplomfragment som föreligger vid universitetsbiblioteket. Det finns nu nätsidor för projektet som går under namnet “Medieval Parchment Fragments” (MPF, se: http://gandalf.aksis.uib.no/mpf/).

Tor Ulset rapporterade från Riksarkivets verksamhet. Arbetet med band 23 av Diplomatarium Norvegicum är inne i slutfasen och kommer liksom tidigare sannolikt först att publiceras i bokform.

Sverige

Lars Borin rapporterade från Språkbanken och Källtext. De svenska medeltidsordböckerna, Schlyters ordbok över det medeltida lagspråket och Söderwalls ordbok över svenskt medeltidsspråk föreligger i elektronisk form vid Språkbanken. I nuläget är en person sysselsatt på 25% med att göra materialet mer sökbart.

I ett samarbete med Språkbanken, Svenska Vitterhetssamfundet och Svenska Akademien har det under det senaste året etablerats  en databas för svensk litteratur med benämningen Svenska litteraturbanken. Här etableras en korpus med svenska litterära texter kodade i XML.

Roger Andersson rapporterade från Svenskt diplomatariums verksamhet. Diplomatariet utges även i fortsättningen i tryckt form. De nya banden kommer emellertid också att vara tillgängliga elektroniskt i en databas. Perioden 1375–1420 kommer att vara tillgänglig i textfiler. För äldre band kommer man först att göra dem tillgängliga elektroniskt i form av bilder av trycksidorna. Vidare är arbetet med att digitalisera bilder av originaldiplomen påbörjat. I nuläget föreligger ca 100 diplom men målet är att alla (ca 20.000 skall göras tillgängliga. Det finns emellertid ingen avsatt finansiering för detta.

En utgivning av latinska och svenska predikotexter är på väg. Utgivningen kommer dels att ske i tryckt form i Svenska Fornskriftsällskapets regi, dels i elektronisk form. För de svenska predikotexterna kunde en publicering via Menota vara aktuell.

Anna Wolodarski rapporterade att Kungliga biblioteket håller på med katalogiseringen av latinska handskrifter. Här skulle det vara önskvärt med ett samarbete med exempelvis Laurentius-projektet i Lund, men i nuläget är detta inte etablerat. Arbetet sker inom ramen för ordinarie arbetstid och i nuläget används ett vanligt ordbehandlingsprogram för inläggningen av poster. Kungliga biblioteket önskar etablera ett eget databasgrundlag.

Karl G. Johansson rapporterade från Vadstena-projektet som nu har ett år kvar för det arbete som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond. I nuläget har i underkant av 5000 handskriftssidor transkriberats och större delen av detta material är kodat på <facs>-nivå. Under det sista året kommer även <dipl> att etableras och dessutom räknar projektet med att kunna lemmatisera materialet.


Sak 4: The Menota handbook

Karl G. Johansson och Odd Einar Haugen rapporterade kortfattat om arbetet med Menota Handbook version 2.0 (se: inngångssida). Vissa förberedelser för den nya versionen är gjorda, men redaktionen har valt att vänta på TEI P5 innan den färdigställs.


Sak 5: Fontutvikling

Odd Einar Haugen rapporterade från arbetet inom Medieval Unicode Font Initiative (MUFI). MUFI arbetar för tillfället intensivt för att få gehör hos Unicode för sina önskemål. I nuläget läggs en del av de tecken som är nödvändiga för återgivning av medeltida skrift i Unicodes Private Use Area. MUFI strävar efter att få acceptans för Old Norse Characters inom Unicode/ISO (se: recommendations & proposals). Vidare meddelades att en ny font, Andron, kommer att presenteras under nästa år, och att denna kommer att vara fritt tillgänglig.


Sak 6: Nordiskt samarbete om ordboksresurser

Karl G. Johansson rapporterade från ett inledande möte om samarbete mellan de nordiska ordboksredaktionerna för medeltida språk, Enhet for Digital Dokumentasjon och Språkbanken i Köpenhamn 29–30 april 2005. Guðvarður Már Gunnlaugsson framförde önskemål om att detta samarbete även skulle utsträckas till de moderna ordböckerna, t.ex. Orðabók Háskólans på Island. Detta fick stöd från flera deltagare på mötet.


Sak 7: Lemmatiseringsarbete

Odd Einar Haugen rapporterade från lemmatiseringsgruppens kollokvium i Bergen 3–4 februari 2005 (se: referat) och från utvecklingen av Menota Lemmatisation Assistant vid projektet TVB i Bergen (se: testsida). Detta lemmatiseringsredskap utprovas för tillfället i samband med lemmatiseringen av Codex Regius av eddadikterna i Reykjavík.


Sak 8: Eventuellt

Nästa rådsmöte kommer att arrangeras i København under hösten 2006.


Oslo, 20.10.2004
Karl G. Johansson

Merknadsfrist: 20.11.2005