Menota logoMenota logo2English

Arkiv for nordiske middelaldertekster (Menota)

Bakgrunn

Menota er et nettverk av ledende nordiske arkiver, biblioteker og institutter som arbeider med middelaldertekster og håndskriftsfaksimiler. Målet for Menota er å bevare, formidle og publisere middelaldertekster i digital form, og å utvikle de standarder som kreves for dette. Arkivet omfatter tekster på de nordiske folkespråkene og på latin. Det er nå 15 medlemmer i Menota (se nederst på siden), og nye medlemmer ønskes velkommen. Siden opprettelsen i 2001 har arkivet vært ledet av Odd Einar Haugen ved Universitetet i Bergen. Fra 1. januar 2023 overtok Alex Speed Kjeldsen, Københavns Universitet, som ny leder.


Nyheter


Tekstarkiv

Tekstarkivet i Menota omfatter nå nærmere 100 tekster av håndskrifter eller håndskriftsfragmenter på til sammen over 2 millioner ord. Tekstene er kodet slik at de kan leses på ett eller flere nivåer. Det diplomatariske nivået (Dipl) er det mest brukte, men noen tekster er også tilgjengelige på et faksimilært nivå (Facs) eller et normalisert nivå (Norm). Flertallet av tekstene er på gammelislandsk eller gammelnorsk, men det er også noen på gammelsvensk og et par på gammeldansk. Tekster på latin (fra de nordiske landene) er høyst velkomne. Arkivet ble åpnet for alminnelig bruk 29. juni 2007.

Noen av tekstene i arkivet vil være lemmatiserte (dvs. at det er knyttet oppslagsform til hvert i ord i teksten) og noen også morfologisk analyserte (dvs. at den grammatiske formen for hvert ord i teksten er oppført). Dette er angitt under Lemma og Form i katalogen. Lesing skjer ved at man klikker på filnavnet i andre kolonne i katalogen.

Arkivet omfatter nå også et utvalg på rundt 180 norskspråklige diplomer. Alle diplomer til og med år 1310 er med i dette utvalget, foruten noen senere diplomer.

Endelig omfatter arkivet et utvalg på 100 norske runeinnskrifter i det yngre runealfabetet.

Arkivet er bygd i applikasjonen Corpuscle ved Clarino Bergen Center, UiB.

Se våre User guides for en forklaring på innholdet av katalogen og visningen av tekstene. Her får man også informasjon om de tekstkritiske tegn som er brukt, og hvordan man kan søke i tekstene.


Håndbok

The Menota handbook tilbyr detaljerte retningslinjer for koding av middelalderhåndskrifter i XML, alle nødvendige verktøy for dette, og en praktisk veiledning (“tutorial”) for nybegynnere på feltet. Den er kompatibel med versjon P5 av TEI Guidelines. Odd Einar Haugen har vært hovedredaktør for håndboken til og med versjon 3.0. Så langt har ikke mindre enn 17 andre tekstforskere fra Island, Norge, Sverige, Danmark og Tyskland bidratt til håndboken.

Versjon 4.0 er for tiden under arbeid og har Beeke Stegmann som hovedredaktør. I tillegg kommer en rekke kapittelforfattere, slik som i tidligere versjoner av håndboken.

Eldre versjoner: Menota Handbook fra og med v. 1.0.


Oversettelser

Menota gir nå også rom for frittstående oversettelser, også for tekster som ellers ikke er utgitt i arkivet. I første omgang dreier det seg om to tekster, Jóns saga helga og Niðrstigningar saga, men etter hvert håper vi at flere ønsker å legge ut sine oversettelser i arkivet.

Oversettelsene vil bli publisert i PDF med åpent tilgjengelige CC-lisenser.

I tillegg omfatter Menota parallelle oversettelser av flere av tekstene i arkivet, særlig av diplomer og runeinnskrifter.


Menotec

Menotec var et infrastrukturprosjekt finansiert av Norges forskningsråd (2010–2012) for å utføre transkripsjon og annotasjon av et større korpus gammelnorske tekster. De transkriberte tekstene er blitt (og vil bli) publisert i Menota, mens de annoterte tekstene er gjort tilgjengelige i trebanken til PROIEL-prosjektet, foruten at de er tilgjengelige via INESS-portalen. Les mer.


Ordboksressurser

Flere ordbøker over nordiske middelalderspråk er nå tilgjengelige på nettet. Foreløpig ligger de ute i ulike formater og har ulike grensesnitt, men representerer allerede en svært verdifull ressurs.

Under ledelse av Hans Fix, Universitetet i Greifswald, er nå Walter Baetkes Wörterbuch zur altnordischen Prosaliteratur gjort tilgjengelig i en oppdatert utgave for fri bruk. Ordboken kan lastes ned som PDF-fil (75 MB). Rask internettforbindelse vil derfor være en fordel.

Les også om igangværende ordboksprosjekter:


Spesialtegn

Mange av tekstene i Menota inneholder en lang rekke spesialtegn, særlig på det faksimilære tekstnivået. Menota følger anbefalingene i Medieval Unicode Font Inititative, hvor man kan finne en utførlig oversikt over aktuelle spesialtegn, og hvor man også kan laste ned gratisfonter med slike tegn:


Stiftelse

Menota ble opprettet 10.09.2001 på et møte i Oslo med representanter for sentrale nordiske utgivelsesinstitusjoner.


Vedtekter

På rådsmøtet i København 14.09.2002 ble det lagt frem forslag til vedtekter for rådet. Disse har sirkulert og ble vedtatt på rådsmøtet i Reykjavík 06.09.2003.


Råd

Det er opprettet et rådgivende organ for arkivet. Hver institusjon kan ha én representant i rådet, men om ønskelig kan det gis møte- og talerett til flere representanter. Ulike institutter eller avdelinger ved samme universitet blir regnet som separate institusjoner

Innkalling
Referat

Styre

Rådet oppnevner et styre for en periode på tre år av gangen. For inneværende periode (2023-2024) er styret sammensatt slik:

Faste representanter
Vararepresentanter
  • Tarrin Wills, Danmark
  • Haraldur Bernharðsson, Island
  • Nina Stensaker, Norge
  • Under oppnevning, Sverige
Sekretær
  • Nina Stensaker, Bergen

Håndboksredaksjon

Menotas håndbok versjon 3.0 ble publisert 12. desember 2019 på dette nettstedet. Bidragsyterne i denne versjonen er Odd Einar Haugen (hovedredaktør), Ivar Berg (Trondheim), Haraldur Bernharðsson (Reykjavík), Marco Bianchi (Uppsala), Alex Speed Kjeldsen (København), Robert K. Paulsen (Bergen), Friederike Richter (Berlin), Beeke Stegmann (Reykjavík), Nina Stensaker (Bergen) og Tarrin Wills (København).

Det er utarbeidet referater fra flere av møtene i redaksjonsarbeidet.

Referat

Deponeringsavtale

Menota har nå åpnet for å ta imot tekster fra andre institusjoner eller forskere. Ta kontakt med en av styremedlemmene i rådet (se lengre oppe i denne spalten). Det er utarbeidet en avtale for hvilke rettigheter som tekstleverandørene og arkivet har, basert på en tilsvarende avtale for Oxford Text Archive. Det sentrale punktet i denne avtalen er at utgiveren (transkribenten) beholder sine rettigheter til teksten. Tekster som er deponert i Menota, kan dermed legges ut i andre arkiver og i andre formater (trykte eller elektroniske) etter utgiverens eget ønske (jf. § 3.4 i avtalen, som ligger her):


Samarbeidende institusjoner

Danmark:
Island:
Norge:
Sverige: