Bakgrunn

Menota er et nettverk av ledende nordiske arkiver, biblioteker og institutter som arbeider med middelaldertekster og håndskriftsfaksimiler. Målet for Menota er å bevare, formidle og publisere middelaldertekster i digital form, og å utvikle de standarder som kreves for dette. Arkivet omfatter tekster på de nordiske folkespråkene og på latin. Det er nå 15 medlemmer i Menota (se nederst på siden), og nye medlemmer ønskes velkommen. Siden opprettelsen i 2001 har arkivet vært ledet av Odd Einar Haugen ved Universitetet i Bergen.


Nyheter


Tekstarkiv

Tekstarkivet i Menota omfatter nå nærmere 50 tekster på til sammen rundt 1,8 millioner ord. Tekstene er kodet slik at de kan leses på ett eller flere nivåer. Det diplomatariske nivået (Dipl) er det mest brukte, men noen tekster er også tilgjengelige på et faksimilært nivå (Facs) eller et normalisert nivå (Norm). Flertallet av tekstene er på gammelislandsk eller gammelnorsk, men det er også noen på gammelsvensk. Tekster på gammeldansk og på latin (fra de nordiske landene) er høyst velkomne. Arkivet ble åpnet for alminnelig bruk 29. juni 2007.

Noen av tekstene i arkivet vil være lemmatiserte (dvs. at det er knyttet oppslagsform til hvert i ord i teksten) og noen også morfologisk analyserte (dvs. at den grammatiske formen for hvert ord i teksten er oppført). Dette er angitt under Lemma og Form i katalogen. Lesing skjer ved at man klikker på filnavnet i andre kolonne i katalogen.

Menotas tekstarkiv. Arkivet er bygd i applikasjonen Corpuscle ved Clarino Bergen Center, UiB.

Se vår Helpdesk for en forklaring av innholdet av katalogen og visningen av tekstene. Her får man også informasjon om hvordan man kan søke morfologisk og syntaktisk i noen av tekstene (via PROIEL eller INESS).


Håndbok

The Menota handbook tilbyr detaljerte retningslinjer for koding av middelalderhåndskrifter i XML, alle nødvendige verktøy for dette, og en praktisk veiledning (“tutorial”) for nybegynnere på feltet. Den er kompatibel med versjon P5 av TEI Guidelines. Odd Einar Haugen er hovedredaktør for håndboken, og han har hatt med seg i alt 17 andre tekstforskere fra Island, Norge, Sverige, Danmark og Tyskland. Versjon 3.0 av håndboken ble publisert 12. desember 2019.
Menotas håndbok (alle versjoner)


Oversettelser

Menota gir nå også rom for oversettelser. I første omgang dreier det seg om to tekster, Jóns saga helga og Niðrstigningar saga, men etter hvert håper vi at flere ønsker å legge ut sine oversettelser i arkivet.
Oversettelsene vil bli publisert i åpent tilgjengelige CC-lisenser. I første omgang vil de bli lagt ut i filformatet PDF.
Oversettelser (katalog opprettet 1. oktober 2016).


Menotec

Menotec var et infrastrukturprosjekt finansiert av Norges forskningsråd (2010–2012) for å utføre transkripsjon og annotasjon av et større korpus gammelnorske tekster. De transkriberte tekstene er blitt (og vil bli) publisert i Menota, mens de annoterte tekstene er gjort tilgjengelige i trebanken til PROIEL-prosjektet, foruten at de er tilgjengelige via INESS-portalen. Les mer.


Ordboksressurser

Flere ordbøker over nordiske middelalderspråk er nå tilgjengelige på nettet. Foreløpig ligger de ute i ulike formater og har ulike grensesnitt, men representerer allerede en svært verdifull ressurs.

Söderwalls og Schlyters ordbøker (svensk) – fulle søkemuligheter i Fornsvensk lexikalisk databas
Kalkars ordbok (dansk) – i PDF av de enkelte sidene i ordboken (lansert i 2000)
Kalkars ordbok (dansk) – med fulle søkemuligheter (lansert i 2017)

Under ledelse av Hans Fix, Universitetet i Greifswald, er nå Walter Baetkes Wörterbuch zur altnordischen Prosaliteratur gjort tilgjengelig i en oppdatert utgave for fri bruk. Ordboken kan lastes ned som PDF-fil (75 MB). Rask internettforbindelse vil derfor være en fordel.

Walter Baetkes ordbok digital (lenke til registreringsside)

Les også om igangværende ordboksprosjekter:

Gammeldansk ordbog – presentasjon av ordboksarbeidet
Gammeldansk ordbog – betaversjon av ordboken med søkemuligheter


Elektroniske arkiver og biblioteker

Det finnes stadig flere arkiver, biblioteker og museer på nettet. På lenkesiden har vi samlet noen nyttige ressurser for nordiske middelaldertekster.


Prosjekter

Noen prosjekter er nært knyttet til Menota:

Medieval Unicode Font Initiative (2001-) - tegnkoding og fonter for middelalderskrifter
Vadstena-prosjektet (2003-2007) - et prosjekt finansiert av Riksbankens jubileumsfond

Stiftelse

Menota ble opprettet 10.09.2001 på et møte i Oslo med representanter for sentrale nordiske utgivelsesinstitusjoner.


Vedtekter

På rådsmøtet i København 14.09.2002 ble det lagt frem forslag til vedtekter for rådet. Disse har sirkulert og ble vedtatt på rådsmøtet i Reykjavík 06.09.2003.


Råd

Det er opprettet et rådgivende organ for arkivet. Hver institusjon kan ha én representant i rådet, men om ønskelig kan det gis møte- og talerett til flere representanter. Ulike institutter eller avdelinger ved samme universitet blir regnet som separate institusjoner

Innkalling

Referat


Styre

Rådet oppnevner et styre for en periode på tre år av gangen. For inneværende periode (2019-2021) er styret sammensatt slik:

Faste representanter

Vararepresentanter

Rune Kyrkjebø, Norge
Beeke Stegmann, Island
Tarrin Wills, Danmark
Sara Risberg, Sverige

Sekretær

Nina Stensaker, Bergen


Håndboksredaksjon

Menotas håndbok versjon 3.0 ble publisert 12. desember 2019 på dette nettstedet. Bidragsyterne i denne versjonen er Odd Einar Haugen (hovedredaktør), Ivar Berg (Trondheim), Haraldur Bernharðsson (Reykjavík), Marco Bianchi (Uppsala), Alex Speed Kjeldsen (København), Robert K. Paulsen (Bergen), Friederike Richter (Berlin), Beeke Stegmann (Reykjavík), Nina Stensaker (Bergen) og Tarrin Wills (København).

Det er utarbeidet referater fra flere av møtene i redaksjonsarbeidet.

Referat


Deponeringsavtale

Menota har nå åpnet for å ta imot tekster fra andre institusjoner eller forskere. Ta kontakt med en av styremedlemmene i rådet (se lengre oppe i denne spalten). Det er utarbeidet en avtale for hvilke rettigheter som tekstleverandørene og arkivet har, basert på en tilsvarende avtale for Oxford Text Archive. Det sentrale punktet i denne avtalen er at utgiveren (transkribenten) beholder sine rettigheter til teksten. Tekster som er deponert i Menota, kan dermed legges ut i andre arkiver og i andre formater (trykte eller elektroniske) etter utgiverens eget ønske (jf. § 3.4 i avtalen, som ligger her):

Deponeringsavtale - v. 1.2 (8. sept. 2003)
Deponeringsavtale - v. 1.3 (1. sept. 2015)


Samarbeidende institusjoner

Danmark: Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (NorS) ved KU (herunder Den Arnamagnæanske håndskriftsamling og Ordbog over det norrøne prosasprog ) | Det Kongelige Bibliotek | Det Danske Sprog- og Litteraturselskab || Island: Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum || Norge: Riksarkivet | Institutt for nordiske og lingvistiske studier ved UiO (herunder Eining for digital dokumentasjon ved UiO ) | Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved UiB | Universitetsbiblioteket i Bergen | Nasjonalbiblioteket || Sverige: Språkbanken, Göteborgs universitet | Svenskt Diplomatarium, Riksarkivet | Det svenska fornskriftsällskapet | Handskriftsenheten, Kungliga Biblioteket, Stockholm | Institutionen för svenska språket, Linnéuniversitetet | Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet


Opprettet 12.09.2001. Sist oppdatert 29.10.2021. Vevsjef.