Menota logoMenota logo2 Hovedside
Menota Handbook

Referat fra rådsmøte i Menota, København, 03.09.2010

Alla fasta representanter i rådet för Menota var innkallade till mötet. Mötet hölls i Den Arnamagnæanske samlings lokaler i København. Det inleddes kl. 9 och avslutades kl. 16.

 

Sak 1: Konstituering av mötet

Mötet blev konstituerat med följande deltagare:

Alex Speed Kjeldsen (Den Arnamagnæanske Samling, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet)
Brita Olrik Frederiksen (Den Arnamagnæanske Samling, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet)
Jo Rune Ugulen (Riksarkivet, Oslo)
Karl G. Johansson (Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo)
Merete K. Jørgensen (Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, København)
Christian-Emil Ore (Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo)
Odd Einar Haugen (Institutt for lingvistiske, litterære, og estetiske studier, Universitetet i Bergen)
Helle Degnbol (Ordbog over det norrøne prosasprog, Københavns Universitet)
Chris Sanders (Ordbog over det norrøne prosasprog, Københavns Universitet)
Hanne Ruus (Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet)
Sara Risberg (Svenskt Diplomatarium, Riksarkivet, Stockholm)
Guðvarður Már Gunnlaugsson (Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Reykjavík)

Förfall:
Det Kongelige Bibliotek, København
Språkbanken, Göteborgs universitet
Svenska fornskriftsällskapet
Nasjonalbiblioteket i Oslo

Odd Einar Haugen blev valt til mötesordförande, Karl G. Johansson till referent.
Det var inga invändningar mot kallelse eller saklista.

 


Sak 2: Referatsaker

Referatet från rådsmøtet i Oslo 27. augusti 2009 blev godkänt utan ändringar, men med några kommentarer.

Helle Degnbol påpekade att Odd Einar Haugen hade gjort en förändring i sammansättningen av arbetsgruppen för lemmatiseriong och normalisering. Deltagarna är Helle Degnbol, Alex Speed Kjeldsen, Haraldur Bernharðsson, Christian-Emil Ore och Odd Einar Haugen.

[Referatet er nå korrigert på dette punktet; se lenken nedenfor, sak 4.]

Odd Einar Haugen kunde meddela i samband med punkt 7 att den grupp bestående av Haraldur Bernharðsson, Alex Speed Kjeldsen och Odd Einar Haugen som har haft som uppgift att undersöka möjligheterna att i samband med tellekanter få en tydligare värdering av vetenskapliga utgåvor har nu kontakt med en grupp sammansatt av Johnny Kondrup, Karen Skovgaard-Petersen och Gunhild Vidén som arbetar med liknande verksamhet. Detta samarbetet kan styrka möjligheterna att få genomslag (jf. Menotas nyhetsarkiv). Den norska Samarbeidsnemnda for norrøn filologi har genom sin ordförande Jon Gunnar Jørgensen fört fram liknande önskemål i norska tellekantssammanhang och fått positivt gensvar.

Referat, Oslo, 27. august 2009.

 


Sak 3: Statusrapporter

Statusrapportene blev lagt ut på Menotas sidor före mötet och det hänvisas till dem: Innkallelse; punkt 3. Under mötet gjordes det en del preciseringar och det blev även några kommentarer. Dessa omtalas i det följande för varje enskilt land. Odd Einar Haugen påpekade att det var rikligt med aktivitet på det område som Menota arbetar med.

Danmark

Guðvarður Már Gunnlaugsson framförde lyckönskningar till ONP för den nu genomförda digitaliseringen av sedelsamlingen.

Merete Jørgensen meddelade att det danska diplomatariet nu har nya redigeringsprinciper och att detta leder till större samsvar med menotisk standard. Odd Einar Haugen uttryckte ett försiktigt intresse för att Menotas arkiv skulle kunna ta emot diplomatariets texter.

Odd Einar påpekade också att utformningen av header är ett område där de olika institutioner som arbetar med elektroniska texter bör ha gemensamma intressen. Jo Rune Ugulen nämnde att de tre skandinaviska riksarkiven skall ha ett möte i oktober för att diskutera en gemensam standard just för utformning av t.ex. header. Odd Einar menade att Menota borde delta i detta möte.

Det framfördes emellertid från Jo Rune Ugulen att de tre diplomatarierna först vill komma fram till enighet om samordning. Därefter är det givetvis intressant att samordna med Menota. Sara Risberg påpekade vikten av att de tre diplomatarierna först kan enas om vägen framåt. Under kommande år kunde man eventuellt utvidga arbetet för att finna gemensamma former också med Menota.

Alex Speed Kjeldsen frågade hur det norska projektet Menotec arbetar med diplommaterialet och om det inte vore bra med ett samarbete mellan det norska diplomatariet och Menotec. Jo Rune Ugulen var tveksam till detta, men menade att detta bör dryftas inför det planerade mötet.

Island

Chris Sanders frågade om det finns något pågående arbete med diplomatariet på Island. Guðvarður Már Gunnlaugsson svarade att så inte är fallet. Men det finns intresse av att sätta i gång sådan verksamhet. Här föreligger t.ex. ett stort och relativt okänt material från 1600-talet.

Chris Sanders frågade vidare om den skandinaviska aktiviteten på området kunde ge motivation på Island för att digitalisera det gamla isländska materialet. Guðvarður påpekade att Stefán Karlssons utgåva av isländska originaldiplom kunde ges ut digitalt. Men det finns inga direkta planer för tillfället. Det isländska materialet omfattar cirka 1500 brev från för reformationen och många tusen från perioden efter reformationen.

Guðvarður meddelade vidare att Tiodielis saga nyligen är utgiven i serien Rit Árnastofnunar.

Odd Einar Haugen frågade vem som stod bakom det i rapporten från Island omnämnda katalogiseringsprojektet. Guðvarður kunde meddela att det var de två arnamagnæanska handskriftssamlingarna och det isländska nationalbiblioteket.

Norge

Alex Speed Kjeldsen frågade om det norska riksarkivet kunde tänka sig att lägga ut Stjórn i menotiskt format. Jo Rune Ugulen svarade att han inte såg några principiella hinder. Rättigheterna till utgåvan ligger hos Reidar Astås. Jo Rune skulle ta upp frågan med Tor Ulset på riksarkivet.

Odd Einar Haugen påpekade att det finns en positiv inställning hos många institutioner och organisationer som ger ut medeltidstexter till att ge ut också elektroniska versioner via Menota, men att det ofta strandar på praktiska problem. Han påpekade att det trots dessa inledande problem är viktigt att någon börjar med ett pilotprojekt.

Helle Degnbol föreslog i detta sammanhang att Menota skulle lägga ut uppmaningar om att lämna in texter och riktningslinjer för hur detta kan göras.

Det blev därefter en generell diskussion om praktiska problem som måste lösas för att det skall bli effektivt och lättvindigt att lägga ut texter i Menotas arkiv.

Sverige

Det påpekades att det förelåg få rapporter från Sverige. Sara Risberg kunde komplettera med en muntlig rapport från Svenskt diplomatarium:

Häfte 11:2 av Svenskt Diplomatarium/Diplomatarium Suecanum utkom i november 2009 och innehåller breven från år 1377. Just nu pågår arbetet med 11:3 och 1378 års brev.

Glossarium till medeltidslatinet i Sverige är färdigt.

Omläggning till SQL Server för SDHK (Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven) pågår. Vi testkör nu den nya databasen på redaktionen.

Fotografering pågår av de medeltida pergamentsbrev i original som finns på RA. Förhoppningsvis ska vi kunna knyta dessa bilder till SDHK inom en inte alltför avlägsen framtid.

 


Sak 4: Flyttning av arkivet

Odd Einar Haugen rapporterade att Aksis i Bergen nu har blivit till UniDigital och att det innebär förändringar för Menota-arkivet. Styret arbetar därför på att få till en flyttning av materialet från Bergen. Tack vare projektet Menotec som fått finansiering från Norges forskningsråd finns det utrymme för att flytta arkivet till Oslo där det kan hanteras av EDD vid Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN).

Christian-Emil Ore redogjorde för hur flyttning kommer att gå till. Det finns en del problem med konverteringen av filer, men detta kan lösas. Bland annat kan Menotec-korpusen som är under uppbyggnad ligga till grund också för övrigt material. Resultatet kommer i princip att se likadant ut för brukarna. Christian-Emil påpekade också vikten av att Menotas arkiv kan delas upp och ligga på flera ställen; Menota är ett nordiskt samarbetsprojekt, vilket i framtiden bör återspeglas också i placeringen av arkivets material.

Det blev en diskussion om Menotas öppenhet. Odd Einar Haugen frågade om det kunde vara så att Menotas texter faktiskt är alltför öppet tillgängliga. Alex Speed Kjeldsen talade starkt för en öppen policy. Odd Einar frågade om det kunde finnas fog för två nivåer i arkivet, en med full tillgänglighet och en med strängare krav för tillgång. Alex argumenterade för en så enkel ordning som möjligt med minst möjliga byråkrati.

Odd Einar Haugen föreslog att styret till nästa rådsmöte skall ta fram ett nytt avtal för dem som lägger in texter i arkivet. Styret skall ta kontakt med dem som deponerat text.

Diskussionen om delning av arkivet fortsatte. Odd Einar frågade om man kunde arbeta med en spegling av arkivet på flera olika ställen eller om en reell delning av materialet var att föredra. Christian-Emil menade att man kan arbeta med båda lösningarna. Ett lokalt material som knyts till ett gemensamt söksystem kan kombineras med ett centralt arkiv där fler kan komma till. Alex påpekade vikten av samordning och att vi känner till vilka typer av kompetens som finns vid de olika institutionerna för att hantera det elektroniska materialet.

Hanne Ruus frågade om möjligheten att knyta sökbarhet mellan text och bilder. Christian-Emil svarade att detta är helt möjligt att göra i dag.

Guðvarður Már Gunnlaugsson påpekade att Nationalbiblioteket i Reykjavík har arbetat med detta och troligen kunde dela denna kompetensen. Se för övrigt under punkt 6 nedan.

 


Sak 5: Normalisering i Menota

Vid förra rådsmötet tillsattes en arbetsgrupp för att ta fram riktlinjer för normalisering. Odd Einar Haugen inledde med en kort presentation av progressionen i denna grupps arbete. Han meddelade att han själv inte längre har möjlighet att delta i detta arbete, men att han kan ta på sig att föra in riktlinjerna som gruppen tar fram i Menota Handbook. Gruppen kommer i fortsättningen att bestå av: Helle Degnbol, Haraldur Bernharðsson, Alex Speed Kjeldsen (inkallande ledare) och Christian-Emil Ore. Gruppen får två mandat:

1. att ta fram riktlinjer för normalisering av norröna texter,
2. att ta fram ett förslag till norm för lemma.

Karl påpekade att principer för lemmatisering är relevanta också för östnordiska texter och att gruppen bör ta med detta i sina resonemang. Odd Einar Haugen föreslog att gruppen kunde supplera med svenskt och danskt material.

 


Sak 6: Integration av transkription, fotografisk faksimil og översättning

Efter lunch diskuterade mötet bland annat samordning av text och bild. Här kom man också in på samordning av t.ex. översättningar och originalspråksstext, kataloger och handskriftstext.
Merete rapporterade kortfattat om DSL:s erfarenheter från projektet Middelalder på nettet, där man har haft blandade erfarenheter. Tekniken finns, men det är inte alltid lätt att få det hela att fungera.

Odd Einar nämnde arbetet med den norska homilieboken där handskriftens (utgåvans) text skall länkas till den norska översättningen. Här arbetar Mette G. Ekker för tillfället med AM 619 4to.

Det framkom en generellt positiv hållning till att samordna våra erfarenheter på det här området. Jo Rune Ugulen påpekade vikten av att de enskilda medlemsorganisationerna i Menota gjorde klart för sig hur man skall förhålla sig tillarkivet som förmedlare av det egna materialet.

Christian-Emil Ore framförde att EDD i Oslo kunde ta på sig att arbeta med de tekniska frågorna eftersom det där finns en kompetens. Han kunde också ta på sig att skriva ett brev till Nordisk forskningsinstitut i København och med hänvisning till Menotas rådsmöte undersöka möjligheten att köpa in handskriftsbilder för bruk i arkivet.

 


Sak 7: Koordinering av ansökningar och projekt

Styret hade satt upp denna punkt för att få i gång en diskussion om hur vi eventuellt kan samordna ansökningar i nordiskt och europeiskt sammanhang och därigenom styrka våra möjligheter att finansiera projekt. Detta ledde till en relativt kort diskussion.

Hanne Ruus berättade om den danska delen av Clarin. Odd Einar Haugen frågade om detta kunde vara något för Menota. Christian-Emil påpekade att det kunde vara viktigt att öka medvetandet inom Clarin om Menota. Odd Einar Haugen framförde tankar om ett samlat nordiskt Menota-projekt inom Clarin. Mötet kom inte till några beslut om detta.

 


Sak 8: Eventuellt

Nästa årsmöte blir i Reykjavik. Guðvarður Már Gunnlaugsson återkommer med besked om tid och plats.

Chris Sanders passade på att tacka Nordisk forskningsinstitut för att de bistått med kaffe, kakor och frukt.

 


Dagen avslutades med middag (på egen bekostnad) på Christianshavn.

 

Oslo, 07.01.2010
Karl G. Johansson