Redaksjonsmøte i København, 1. og 3. des. 2001

Deltagere: Matthew J. Driscoll (København), Odd Einar Haugen (Bergen), Karl G. Johansson (Växjö) og Rune Kyrkjebø (Bergen).

Møtested: Kafferommet på Det Arnamagnæanske Institut, Københavns Universitet, Amager.

Tidspunkt: 1.12.2001 kl. 11.00-17.00, og 3.12.2001 kl. 10.30-12.00.

Referatet er skrevet av Odd Einar Haugen. Det er ikke stenografisk, men tar sikte på å oppsummere de viktigste avgjørelsene på møtet.

Møtet er det første som er holdt i den utvidede redaksjonsgruppen.


Hovedprinsipper

Redaksjonen diskuterte først hovedprinsipper for tekstkoding, og nådde fram til enighet om følgende:

1. Koding av ord har prioritet. Dette skjer ved bruk av elementet <w>. Ved dette elementet har man mulighet for å markere at to eller flere graford i håndskriftet etter leksikografiske kriterier skal regnes som ett leksem, f.eks. <w>hvat vetna</w>, eller at ett graford skal regnes som to eller flere leksemer, f.eks. <w>i</w><w>lande</w>. Merk at i det første tilfellet vil det være mellomrom mellom grafordene i elementet <w>; i det andre tilfelle vil det ikke være mellomrom mellom elementene.

2. Tekster kan kodes på inntil tre nivåer:

A. Et diplomatarisk nivå som spesifiserer hvilke abbreviaturer som er brukt og der det kan brukes et relativt stort inventar av graftyper.
B. Et ekspandert nivå, der abbreviaturene er oppløst og der utvalget av graftyper kan være forenklet.
C. Et fullt normalisert nivå.

3. Redaksjonen vil sterkt anbefale at alle transkripsjoner omfatter koding på diplomatarisk nivå, slik at det er mulig å hente ut informasjon om hvilken type av abbreviaturer som er brukt. Utover dette er det ønskelig, men ikke påkrevd, med en koding på ekspandert nivå. Redaksjonen vil fraråde at kodingen bare skjer på det ekspanderte nivået.

4. Koding av abbreviaturer kan skje på flere måter:

A. Den aller enkleste formen for koding, med minimal tagging:

<w>k&bar;s</w>

I denne transkripsjonen blir det ikke gitt noen oppløsning av abbreviaturene. Det kan skje ved en av de tre følgende måtene:

B. En utvidet form, der <orig> blir flyttet inn på attributt-nivå, og den ekspanderte lesemåten blir gitt som innhold til <w>:

<w orig="k&bar;s">k<expan>onong</expan>s</w>

C. Som beskrevet i SHS-håndboken, dvs. ved bruk av inntil tre elementer (<orig>, <expform> og <reg>) innføydd i <w>, og lemmaform og grammatisk form tilføydd som attributter, f.eks.

<w lemma="konungr" pos="NCMSGI">
<orig>k&bar;s</orig>
<expform>k<expan>onong</expan>s<expform>
<reg>konungs</reg>
</w>

Attributtet pos (part of speech) er utfylt i samsvar med forslaget i kap. 8 av SHS-håndboken.

D. Til slutt en variant som bruker krøllparenteser på attributtnivå, ettersom elementer ikke er tillatt på dette nivået. Krøllparentesene tilsvarer elementet <expan>. For øvrig kan det settes opp en rekke attributter til <w>:

<w rend="k{onong}s" expan="konongs" reg="konungs" lemma="konungr" pos="NCMSGI">k&bar;s</w>

Ved bruk av stilark kan innholdet i krøllparentesene f.eks. vises i kursiv.

E. Muligheten av "stand-off markup" vil bli undersøkt. Dette er en teknikk som gjør det mulig å operere med flere ulike taggesett til en og samme grunnfil, slik at man bl.a. kan overkomme problemet med overlappende strukturer.

Redaksjonen arbeider videre med å kartlegge fordeler og ulemper med de ulike metodene. Redaksjonen er likevel innstilt på at håndboken må kunne gi rom for alternative løsninger.


Utforming av håndboken

Redaksjonen er enig om at det skal utarbeides en felles og integrert håndbok. Denne håndboken bygger på det utkastet som ble levert av SHS-prosjektet per 10.06.2001, men skal revideres på følgende områder:

A. Det blir skrevet et nytt kapittel om håndskriftsbeskrivelse, basert på erfaringene fra Master-prosjektet.
B. Det blir utarbeidet en kortfattet introduksjon til håndboken, dvs. en slags "light-versjon". Denne blir plassert i kapitlet "Komme i gang" eller på et annet egnet sted, og vil gi en summarisk framstilling av de viktigste punktene i håndboken, med lenker til de aktuelle kapitlene for grundigere innføring.
C. Hele håndboken blir utarbeidet i parallelle versjoner på engelsk og på skandinavisk, fortrinnsvis norsk bokmål.

Håndboken skal ligge på serveren til www.menota.org, men kan om ønskelig speiles fra andre institusjoner. Alle redaksjonsmedlemmene må ha skriverett på den valgte serveren.


Fordeling av arbeidet

Redaksjonsmedlemmene fordeler arbeidet på denne måten:

MJD:
- skriver et nytt kapittel om håndskriftbeskrivelse
- sender over sine grafikkfiler (i gif-format) for (a) de individuelle tegnene og (b) innskannede eksempler på forkortelser fra norrøne håndskrifter
- sender over en fullstendig liste over hvilke entiteter i kap. 5 og 6 av SHS-håndboken som faktisk finnes i Unicode, med Unicode-nummer og beskrivelse
- stiller til disposisjon sitt tidligere utkast til håndbok, slik at RK kan skrive utkast til nye versjoner av sine kapittel

OEH:
- skriver utkast til ny versjon av kap 3 "Hovedprinsipper" på bakgrunn av diskusjonen på redaksjonsmøtet
- følger opp spørsmålet om Unicode i samarbeid med MJD
- utarbeider en engelsk versjon av kap. 5 og 6 i SHS-håndboken

RK:
- utarbeider en engelsk versjon av kap. 2 og 4 på grunnlag av sine egne kapitler og de tidligere utkastene til MJD

KGJ:
- utarbeider en engelsk versjon av kap. 7, 8 og 9 i SHS-håndboken (det siste etter avtale med Jon Gunnar Jørgensen og Jonna Louis-Jensen).

Redaksjonsmedlemmene gjør sitt ytterste for at dette arbeidet skal være klart til 01.02.2002.

Når det er oppnådd tilstrekkelig enighet om den fulle versjonen av håndboken, tar redaksjonen sikte på å forfatte den kortfattede innføringen.Dette arbeidet bør være fullført til 01.05.2002, slik at det om nødvendig kan holdes et oppsummerende redaksjonsmøte i mai eller juni 2002.


Forfatterskap

Når håndboken er ferdigstilt i samsvar med de avgjørelser som ble fattet på møtet og som er referert ovenfor, vil håndboken bli fremlagt som et felles arbeid av fire likestilte redaktører: Matthew J. Driscoll, Odd Einar Haugen, Karl G. Johansson og Rune Kyrkjebø (i alfabetisk rekkefølge).

Redaksjonsmedlemmene legger stor vekt på å opptre samlet i arbeidet med håndboken, både for å styrke integreringen av de synspunkter som hvert enkelt medlem har og for at utviklingen av håndboken og opprettingen av Menota-arkivet kan bli så effektiv som mulig.

 


Tilbake til internsiden
Tilbake til hovedsiden


Opprettet 04.12.2001 av OEH. Sist oppdatert 10.12.2001 av OEH.